top of page

ישראל 2020: 20 הצעות חוק לרגל יום זכויות האדם


מליאת הכנסת

שנת 2019 התאפיינה בשיתוק מערכות לאור חוסר היציבות הפוליטית והעובדה שלמעשה מתחילת השנה לא קיימת ממשלה. כתוצאה מכך, נושאים חשובים רבים בתחום זכויות האדם לא זכו לטיפול הולם.

הפרות רבות של זכויות האדם הוסיפו להתקיים גם השנה. חדרי מיון מפוצצים וחולים במסדרון, אפליה נגד ערבים במערכת החינוך, בדיור ובמרחב הציבורי, גזענות והסתה, אלימות משטרתית נגד מפגינים, המשך יוקר המחיה וצבירת חובות של משקי בית רבים, הריסות בתים ביישובים ערביים, הפרת זכויות הפלסטינים בשטחים הכבושים, הפרת זכויות עובדים ועוד.

לקראת יום זכויות האדם הבינלאומי שיחול ביום שלישי (10.12), האגודה לזכויות האזרח מציעה שורה של הצעות חקיקה, שקידומן בכנסת יאפשר חיזוק של זכויות האדם והדמוקרטיה בישראל.

בין ההצעות: חוק יסוד: זכויות חברתיות, שיעגן לראשונה בחקיקה הישראלית את הזכויות החברתיות (הזכות לחינוך, הזכות לבריאות, הזכות לדיור, הזכות לתעסוקה וזכויות עובדים, הזכות לקיום בכבוד והזכות לשירותי רווחה) ויבהיר כי הן אינן מותרות; הגנה על זכויות חייבים; קידום חקיקה שנועדה למנוע התעמרות בעבודה; קידום מדיניות וחקיקה שיכבדו את זכויותיהם של אנשים עם שונות מגדרית ואת זכותו של כל אדם להגדרה עצמית; הבטחת שוויון הזדמנויות בחינוך; איסור הפליה בדיור; הגבלה של תפוצת הנשק במרחב הציבורי, הבטחת הזכות לחשמל ועוד.

לצד הצעות אלה, אנו קוראים לכנסת לבטל את חוק הלאום הגזעני ולהמנע מקידומם של חוקים שיפגעו בדמוקרטיה הישראלית: פסקת ההתגברות, שינוי שיטת מינוי היועצים המשפטיים, חקיקה ישירה של הכנסת על הגדה המערבית והגבלת זכות העמידה בבג"ץ.

קידומם של חוקים אלה, או למצער של חלקם, יכולה להפוך את שנת 2020 לשנה של זכויות אדם, ואת הכנסת החדשה לכזו שתסמן התחלה חדשה ושתתווה כיוונים חדשים למדינת ישראל.

המסמך המלא: ישראל 2020 - 20 הצעות לכנסת החדשה

עברית: word | pdf

ערבית: word | pdf

Comments


bottom of page