top of page

לספק שירות בערבית בלשכת התעסוקה במערב ירושלים


לשכת התעסוקה בוואדי ג'וז

האגודה לזכויות האזרח עתרה ב-18.2.2020 לבג"ץ, בשמם של שלושה תושבי ירושלים המזרחית וארגון העובדים מען, בדרישה שבית המשפט יורה לשירות התעסוקה לספק שירותים בשפה הערבית לדורשי עבודה חדשים מירושלים המזרחית, הפונים אל לשכת שירות התעסוקה ברחוב יפו בירושלים.

עד יוני 2018 פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית יכלו לקבל שירותים רק בלשכת התעסוקה בוואדי ג'וז. בעקבות עתירות קודמות לבג"ץ, קבע היועץ המשפטי לממשלה כי דורשי עבודה חדשים יוכלו לקבל שירות גם בלשכה ברחוב יפו. בעתירה נטען כי למרות הקביעה הברורה של היועץ המשפטי לממשלה, שירות התעסוקה עושה ככל יכולתו על מנת למנוע מתושבי ירושלים המזרחית לקבל שירות שוויוני ומלא בלשכה במערב העיר. הלשכה לא נערכה כדי לקלוט את דורשי העבודה הפלסטינים שאינם דוברי עברית, לא מינתה פקידים דוברי ערבית או הציבה מתורגמנים ולא עדכנה את ההנחיה החדשה באתר האינטרנט. חמור מכך, פקידי לשכת שירות התעסוקה במערב העיר סירבו במשך כשנה לאחר שההנחיה נכנסה לתוקפה לקבל דורשי עבודה חדשים פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית, כאשר תושבים שפנו ללשכה ברחוב יפו הופנו באופן קבוע אל הלשכה בוואדי ג'וז.

בעתירה נטען כי מחסום השפה שמציב שירות התעסוקה בפני תושבי ירושלים המזרחית פוגע בזכויותיהם לכבוד, לשוויון, לשפה, לפרטיות ולביטחון סוציאלי, ומהווה אפליה והפרדה על בסיס אתני.

בתגובת המדינה מ-12.5.2021 נמסר כי מועסקים שני עובדים דוברי ערבית בלשכת שירות התעסוקה ברחוב יפו ובקרוב יתווסף אליהם עוד פקיד דובר ערבית אחד לפחות, וכי הוסרה ההודעה באתר האינטרנט של שירות התעסוקה אשר הפנתה דורשי עבודה תושבי ירושלים המזרחית לקבל שירות אך ורק בלשכה ברחוב ואדי אלג'וז בירושלים. במקביל פורטו שורה של צעדים שננקטו לצורך שיפור השירות בלשכת שירות התעסוקה בוואדי אלג'וז.


בדיקות הארגונים בחודשים שלאחר מכן העלו שהמצב אכן השתפר, ושרוב הזמן ניתן שירות בערבית בלשכה שבמערב ירושלים. עוד למדנו כי שיעור ההתייצבות של פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית בלשכה זו עלה מ-0 לכ-14%. לפיכך נמחקה העתירה בהסכמה ביולי 2022.


בג"ץ 1291/20 קסוואני נ' שירות התעסוקה עו"ד: עביר ג'ובראן דכוור


העתירה

תגובת שירות התעסוקה, מאי 2021

בקשה מטעם העותרים לפסיקת הוצאות, אפריל 2022

תגובה מטעם המשיב לבקשת העותרים לפסיקת הוצאות, יולי 2022

פסק הדין (מחיקת העתירה ופסיקת הוצאות), 17.7.2022


bottom of page