top of page

קיזוז של חובות מגמלאות הביטוח הלאומי


המוסד לביטוח לאומי
CC BY 2.0: nafrenkel88

בשגרה, המוסד לביטוח לאומי הוא הנושה היחיד שמותר לו לגבות חובות מאנשים המקבלים גמלאות קיום או קצבאות ילדים באמצעות קיצוץ מסכום הגמלה. לעמדת האגודה, מדיניות זו היא בלתי חוקית מכיוון שהיא מנוגדת לתכליתה של החקיקה הסוציאלית ולחובתה של המדינה להבטיח קיום בכבוד של תושבי ישראל כחלק מזכויות היסוד המוגנות שלהם ולפסיקה בתחום. לעמדתנו המנגנון הראוי לגביית חובות לביטוח הלאומי הוא להגיע להסדר עם החייבים, ואם אי אפשר - לגבות את החובות בהליכי גבייה אזרחיים רגילים, או מתשלומים עתידיים של ביטוח לאומי שאינם קצבאות קיום.


ב-19.3.2020 פנינו למנכ"ל המוסד לביטוח לאומי, יחד עם הקליניקה למימוש זכויות בהליך האזרחי באוניברסיטת חיפה, בבקשה להקפיא גביית חובות ממקבלי גמלאות באופן זה, לנוכח המצב הכלכלי הקשה המתרגש על תושבי ישראל בתקופת הקורונה. עורכות הדין משכית בנדל מהאגודה ורעות כהן מהקליניקה ציינו כי כל צמצום של סכום הגמלאות בעת הזאת משמעו פגיעה קשה ביותר בזכותם של מקבלי הגמלאות לקיום בכבוד, ופוגע בהם אנושות.


בעקבות פנייתנו הודיע לנו המוסד לביטוח לאומי שלא יקזז חובות חדשים מהגמלאות עד חודש יוני. בפגישה עם נציגי המוסד ב-30.9.2020 התבשרנו כי הוחלט להאריך את התקופה. אנו מברכים על ההחלטה, ופועלים מול המוסד להרחיבה גם לחובות קיימים. במקביל אנו ממשיכים לפעול מול המוסד כדי לבטל כליל את המדיניות של קיזוז חובות מתוך גמלאות הקיום.
פניית האגודה והקליניקה בעניין קיזוז חובות מגמלאות קיום, 12.10.2020Comments


bottom of page