top of page

להבטיח פיקוח אפקטיבי על תקנות שעת חירום


מליאת הכנסת
© Palinchak - Dreamstime.com

מאז פרוץ משבר הקורונה התקינה הממשלה, באופן חסר תקדים, למעלה מ-70 תקנות שעת חירום בנושאים שונים ומגוונים. אתמול (6.5.2020) פנינו ליו"ר הכנסת בבקשה לקבוע הסדר, שיבטיח פיקוח אפקטיבי על תקנות שעת חירום שמתקינה הממשלה.

ב-26.3.2020 פנינו ליועץ המשפטי לממשלה וקבלנו על כך שגם לאחר שהכנסת חזרה לתפקד והתאפשר להביא בפניה הצעות חוק, הממשלה המשיכה לעשות שימוש נרחב ולא הכרחי בתקנות שעת חירום, הכוללות השעיה של זכויות חוקתיות בסיסיות וללא דיון ציבורי. ביקשנו מהיועץ המשפטי להנחות את הממשלה כי משהכנסת חזרה לתפקד אין עוד עילה להתקנה סיטונית של תקנות שעת חירום. בתשובה מטעם היועץ המשפטי לממשלה מיום 5.4.2020 צוין, בין היתר, כי היועץ שלח חוות דעת לראש הממשלה ביום 1.4.2020, בה נקבע, כי "מקום בו ניתן מבחינה מהותית לקדם חקיקה ראשית באמצעות המסלול המקובל בכנסת, קמה חובה משפטית לבחור במסלול של חקיקה ראשית, ולא במסלול של התקנת תקנות שעת-חירום על ידי הממשלה. עוד הובהר כי התארכות הליכי החקיקה – עשויה להצדיק, בנסיבות מסוימות, התקנות תקנות שעת-חירום, אך זאת רק במקביל להמשך קידומה של חקיקה רגילה בכנסת. רק בנסיבות אלו, שבהן לא ניתן להמתין להשלמת חקיקה בכנסת בשל כורח דחוף במתן מענה לשם התמודדות עם מצב החירום, תוכל הממשלה לפעול בדרך של חקיקת תקנות שעת-חירום". ב-6.4.2020 פנה היועץ המשפטי לממשלה לראש הממשלה והתריע, כי הממשלה נמנעת מלאשר טיוטות חוק דחופות שהוגשו לה. היועץ הוסיף, כי "בהיעדר פעולה דחופה לקידום חקיקה בכנסת... עלול להתערער הבסיס לתוקפן של כל תקנות שעת החירום שהותקנו מאז כינון הכנסת ה-23 וכן עלולה להצטמצם היכולת לעשות שימוש בכלי זה במקרה הצורך בעתיד". אך נראה כי הממשלה בשלה: בשלושת השבועות האחרונים הגישה הממשלה לכנסת מספר מצומצם ביותר של הצעות חוק, שבאות להחליף תקנות שעת חירום, וכמעט מדי יום מתפרסמים תיקונים לתקנות שעת חירום קיימות או תקנות שעת חירום חדשות. מכאן עולה הצורך בפיקוח פרלמנטרי הדוק ומחמיר על תקנות שעת חירום.

בפניית האגודה לזכויות האזרח ליו"ר הכנסת מ-6.5.2020 מציין עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה, כי למרות שחוק יסוד: הממשלה קובע, שתקנות שעת חירום יונחו על שולחן ועדת החוץ והביטחון ורוב של חברי הכנסת מוסמך לבטלן, לא ידוע לנו על מקרים שבהם הכנסת ביטלה תקנות שעת חירום, ואף לא על מקרים שבהם התקנות נדונו בוועדת החוץ והביטחון. כדי שהכנסת תוכל לקיים פיקוח אפקטיבי על תקנות שעת חירום מן הראוי להרחיב את ההסדר הלקוני הקבוע בתקנון הכנסת, ולקבוע חובה על הבאת התקנות לדיון בפני ועדה מוועדות הכנסת.

לפיכך אנו מציעים לקבוע הסדר חדש בתקנון, לפיו ועדת החוץ והביטחון או ועדת הכנסת תקבע בתוך זמן קצר ונקוב מרגע הנחת התקנות על שולחן הכנסת איזו היא הוועדה המתאימה לדיון בהן, ותעביר את התקנות לדיון בוועדה הרלבנטית. הוועדה אליה יועברו התקנות תקיים בהן דיון בתוך זמן קצר ונקוב, ותגבש המלצה למליאה אם יש מקום לבטלן. אם ההמלצה תהיה שלא לבטלן – הודעה על כך תימסר לכל חברי הכנסת או לוועדת החוץ והביטחון. אם ההמלצה של הוועדה הנוגעת בדבר תהיה לבטל את התקנות, העניין יועבר לדיון במליאת הכנסת.

עד שתמונה ועדת הכנסת שתוכל לדון בהצעה זו, מן הראוי לאמץ הסדר זמני שיאפשר פיקוח פרלמנטרי משמעותי על המשך השימוש בתקנות שעת חירום.


קישורים:

Komentar


bottom of page