top of page

הוצאה לחל"ת של עובדות בהיריון בתקופת הקורונה

פורום הארגונים למען זכויות עובדים בישראל עתר לבג"ץ ב-13.4.2020 נגד תקנת חירום שאפשרה להוציא לחופשה ללא תשלום נשים בהריון, בטיפולי פוריות או לאחר חזרה מחופשת לידה, ללא היתר של הממונה על עבודת נשים במשרד העבודה והרווחה, בתקופת משבר הקורונה.


העתירה הוגשה בשם ארגונים החברים בפורום, ובהם: איתך-מעכי משפטניות למען צדק חברתי, האגודה לזכויות האזרח בישראל, קו לעובד ושדולת הנשים בישראל. הארגונים העותרים ביקשו גם להוציא צו ביניים להקפאת התקנות עד לקיום דיון דחוף בעניין.


בתחילת אפריל פרסמה הממשלה תקנות שעת חירום המאפשרת למעסיקים להוציא לחל"ת בתקופת משבר הקורונה נשים בהריון, בתקופת טיפולי פוריות ולאחר חזרה מחופשת הלידה - ללא קבלת היתר מהממונה על חוק עבודת נשים וללא כל פיקוח או מעקב של הממונה. ביום שלמחרת פרסום התקנות ברשומות, ערב חג הפסח, שלחו הארגונים מכתב התראה לראש הממשלה ולשר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בדרישה לבטל את התקנות, בשל הוצאתן בחוסר סמכות, ובשל הפגיעה החמורה שלהן בנשים. משלא נתקבל מענה לפניה, פנו העותרים לבג"ץ.


בעתירה נטען כי התקנות הותקנו בחוסר סמכות, תוך הפרת הוראות חוק יסוד: הממשלה, פסיקת בג"ץ והנחיות היועץ המשפטי לממשלה, לפיהן אי אפשר לקבוע הסדרים חקיקתיים חדשים באמצעות התקנת תקנות שעת חירום, תוך עקיפת הכנסת, כאשר אפשר לעשות זאת באמצעות חקיקה ראשית של הכנסת.


עוד נטען בעתירה כי התקנות פוגעות פגיעה חמורה בזכות לשוויון בשוק העבודה ובכבוד האדם. התקנות יוצרות הסדר המבטל את זכות הטיעון של העובדות, ויש בו התנערות מוחלטת של הממונה על חוק עבודת נשים מהפעלת שיקול הדעת שלה בכל הנוגע להוצאתן של נשים לחל"ת בתקופה הפגיעה ביותר בחיי העבודה שלהן, ובשעת משבר. כל זאת, כאשר הנימוק העיקרי להתקנת התקנות היה טכני באופיו - הצורך להתמודד עם עומס בקשות שהצטברו אצל הממונה על חוק עבודת נשים.


עם הגשת העתירה ועוד טרם הדיון הראשון, בוטלו התקנות (17.4.2020), כך שהן עמדו בתוקף 11 יום בסך הכל. פורום הארגונים ביקש לקיים את הדיון הראשון בעתירה כמתוכנן, ולדון בו בפתרונות נחוצים לנזקים שנגרמו לנשים בתקופה שבה היו התקנות בתוקף. בדיון בבג"ץ הוסכם כי הדיון בנזקים אלו ובפתרונות להם יתנהל במסגרת ועדת העבודה והרווחה הזמנית, והעתירה נמחקה.בג"ץ 2499/20 איתך-מעכי נ' ראש הממשלה


עו"ד: עידית צימרמן (הקליניקה לזכויות עובדים באוניברסיטת תל אביב), אורי טורקיה שלס (ויצו).
פסק הדין, 20.4.2020קישורים:

Comments


bottom of page