top of page

זכויות פלסטינים שעובדים בישראל בתקופת הקורונה

ב-28.4.2020 עתרנו לבג"ץ יחד עם קו לעובד ורופאים לזכויות אדם, בדרישה לגבש הסדר שיבטיח את בריאותם ואת הסדרי המגורים והלינה של העובדים הפלסטינים שנשארים בישראל בתקופת משבר הקורונה. עשרות אלפי עובדים פלסטינים מחויבים לשהות בישראל בתקופה זו, ואסור להם לחזור לביתם. רבים מהם נדרשו ללון בתוך אתרי הבנייה שבהם הם עובדים, בתנאים מחפירים. הם אינם זכאים לביטוח בריאות, ואין כל פיקוח תנאי העבודה, המגורים והבריאות שלהם. נוסף על כך, מעסיקיהם לוקחים את המסמכים שלהם, ובפועל כובלים אותם למקומות העבודה.


העתירה הוגשה נגד משרדי הבריאות, העבודה ורווחה, הפנים, הבינוי ושיכון ושר הביטחון. הארגונים העותרים דורשים, בין היתר, לגבש הסדר להבטחת בריאות העובדים הפלסטינים השוהים בישראל בתקופת הקורונה, להתנות את העסקתם במגורים הולמים, ולקבוע נוהל פיקוח שיבטיח את זכויותיהם לבריאות ולבטיחות בעבודה.

בעקבות העתירה הוציאה הממשלה תקנות שעת חירום שכוללות את דרישותינו: חובת ביטוח רפואי בישראל לכל עובד פלסטיני עם היתר לינה; חובת המעסיק לעמוד בסטנדרט תנאי לינה הולמים; והסמכת מפקחים נוספים. עוד בוטלה התניית היתר הלינה של העובד בישראל בהתחייבות המעסיק להחזיק אצלו את תעודות הזהות של העובד. כמו כן הוגשה טיוטת הצעת חוק שנועדה להחליף את תקנות שעת חירום.


ב-10.5.2020 ניתנה החלטה בתיק, לפיה על העותרות להודיע האם בעקבות השינויים הן עדיין עומדות על עתירתן. פנינו למדינה וביקשנו לתקן מספר עניינים: בין השאר דרשנו כי יוציאו הנחיה למעסיקים שאסור להם להחזיק במסמכים של העובדים; שלא ינוכה משכר העובדים התשלום בעבור מגורים הולמים; וכי יהיה גורם מתכלל שירכז את הגורמים האוכפים את תנאי ההעסקה.


ב-14.7.2020 הגשנו הודעה מעדכנת לבג"ץ. ציינו כי על אף חזרתו של הגל השני של הקורונה, ועל אף שתקנות שעת חירום הרלבנטיות עומדות לפוג ב-5.8.2020, טרם קודמה הוראת השעה בעניין הסדרת תנאי הלינה וביטוח הבריאות של עובדים פלסטינים, כפי שהתחייבה המדינה. עוד עמדנו על כך שלא גובשו צעדים מינימליים שמטרתם לוודא כי ההסדר שגובש מחלחל לשטח, ומשפיע בפועל על תנאי ההעסקה של העובדים.בג"ץ 2730/20 קו לעובד נ' שר הבריאות


עו"ד: מיכל תג'ר (קו לעובד), עביר ג'ובראן דכוור, רוני פלי ועודד פלר (האגודה לזכויות האזרח)


החלטה, 10.5.2020


קישורים:
Comments


bottom of page