top of page

לבטל את סמכות שר המשפטים למנות דיינים לבית הדין לעררים

בית הדין לעררים הוא טריבונל במשרד המשפטים, שמשמש ערכאת הביקורת הראשונה ברוב הסוגיות של הגירה ומעמד. דייני בית הדין ממונים על ידי שר המשפטים לתקופה של חמש שנים, וביכולתו להאריך את כהונתם בחמש שנים נוספות.


מינויים פוליטיים של דיינים שביצעה שרת המשפטים איילת שקד ב-2019 כחלק מתעמולת בחירות, וסירובם של השרה שקד של מחליפה במשרד המשפטים, אמיר אוחנה, להאריך את מינויו של דיין אחר משום שפסיקותיו אינן תואמות את עמדותיהם הפוליטיות, חשפו פגמים חמורים בהליכים למינוי דיינים לבית הדין לעררים.


ב-7.5.2020 עתרנו לבג"ץ יחד עם ארגונים עמיתים, בדרישה לבטל את מינויים של שני הדיינים שמונו על ידי השרה שקד, ולקבוע שיש לבטל את הסמכות הנתונה לשר המשפטים בחוק הכניסה לישראל למנות דיינים ולהאריך את כהונתם.


בעתירה נטען כי המעורבות הפוליטית של שר המשפטים במינוי הדיינים משמעותה כי בית הדין לעררים אינו נהנה מאי תלות ומן העצמאות הנתונה למערכת המשפט, ואינו יכול להגן על סטנדרטים של הליך משפטי. לדברים חומרה מיוחדת משמדובר בערכאה העוסקת בזכויות אדם, חורצת גורלות בעניינים של מהגרים, מבקשי מקלט, בני משפחה של אזרחים ושל תושבים, מעמד תושבי ירושלים המזרחית והנושאים שהיא דנה בהם טעונים, רגישים ומעסיקים את המערכת הפוליטית ללא הרף.


העתירה הוגשה בשם האגודה לזכויות האזרח, קו לעובד, המרכז לסיוע משפטי לעולים של התנועה הרפורמית, רופאים לזכויות אדם, המוקד להגנת הפרט, אס"ף – ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט, היא"ס והמוקד לפליטים ולמהגרים.

ב-19.4.2021 ניתן פסק הדין בעתירה. על הסעד הראשון שביקשנו בעתירה – ביטול מינוי שני הדיינים – ויתרנו בדיון בהמלצת בית המשפט משחלפו שנתיים למינוים. לגבי הסעד השני – תיקון החוק בעניין הליך מינוי הדיינים – המדינה הודיעה שהיא תפעל לתיקון החוק, ונפסק שאם בתוך שמונה חודשים לא יחול שינוי ממשי בהליך החקיקה נוכל לעתור שוב.בג"ץ 2920/20 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר המשפטים


עו"ד: עודד פלר (האגודה לזכויות האזרח), יונתן ברמן, נמרוד אביגאל (היא"ס ישראל), מיכל פומרנץפסק הדין, 19.4.2021


קישורים:
Comments


bottom of page