top of page

מניעת ביקורי משפחות ועורכי דין בבתי הסוהר והמעצר

אילוסטרציה
© Willeecole - Dreamstime.com

ב-27.5.2020 הגשנו למשרד לביטחון פנים הערות לתזכיר חוק שנועד להתמודד עם התפרצות גל שני של קורונה באמצעות מניעת ביקורי משפחות וכניסה של עורכי דין לבתי הסוהר והמעצר. תזכיר החוק מבקש להחליף את ההסדר הקיים כיום בתקנות שעת חירום (מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ובתי הסוהר), התש"ף-2020.


במסמך ההערות כתבה עו"ד אן סוצ'יו כי הכוונה להחליף את חקיקת החירום בחקיקה של הכנסת מבורכת, אלא שהאפשרות לשלול מעצורים ואסירים את זכותם להיפגש עם עורך דין ולפגוש את בני משפחתם על בסיס הכרזה של השר לביטחון פנים פוגעת באופן בלתי מידתי בזכויותיהם החוקתיות, ובכלל זה בזכות להליך הוגן, בזכות הגישה לערכאות ובזכות לכבוד. הבעיה העיקרית בתזכיר החוק, כמו גם בתזכירים הקודמים שעסקו בהגבלות על כלואים בתקופת הקורונה, שהוא מנתק בין מצב החירום הכללי שחל במדינה לבין ההגבלות שיוטלו על אסירים ועצורים מכוח הכרזה של השר לביטחון פנים. גם היום, בעוד המדינה חזרה לשגרה יחסית, יש איסור מוחלט על ביקורי משפחות של אסירים (גם קטינים), איסור חופשות לאסירים והגבלה על פגישות עם עורכי דין. החשש הוא שתזכיר החוק ימשיך את המגבלות הלא מידתיות על כלואים שמוסדרות בתקנות שעת החירום.


עיקרי הערותינו:


השקעה בחלופות: במקום לקדם חקיקה הפוגעת באופן קיצוני כל כך בזכויות הכלואים, על שירות בתי הסוהר (שב"ס) לנצל את תקופת ההפוגה במשבר הקורונה לביצוע התאמות נדרשות כדי להבטיח לכלואים שבמשמורתו את האפשרות לממש את זכויותיהם בבטחה גם במקרה של התפרצות נוספת של המגיפה. הפתרון "הקל" של ניתוק אוכלוסיית הכלואים מהעולם החיצון הוא בלתי מידתי, וקיימות לו חלופות: כך, לדוגמה, אפשר לבנות מחיצות בחדרי הפגישות עם עורכי הדין; להוסיף מבנים יבילים (קרוואנים) לקיום פגישות תוך שמירה על מרחק נדרש; לקיים ביקורי משפחות באזורים פתוחים (חצרות) של מתקני הכליאה, ועוד.


מנגנון הכרזה פסול: ההחלטה באשר למניעה או להגבלה של כניסה למתקני הכליאה, הפוגעת בזכויות יסוד, צריכה להתקבל על ידי המחוקק ולא על ידי הרשות המבצעת.


הזכות לייעוץ משפטי: מניעת מפגש של כלואים עם עורכי דינם פוגעת קשות בזכותם של חשודים ונאשמים לקבל ייעוץ משפטי ראוי, לנהל את הליכי המעצר ואת ההליך הפלילי שלהם באופן הוגן, ולנהל הליכים בנוגע לתנאי כליאתם.


הפליה מובנית של אסירים ביטחוניים: ניתוקם המוחלט של האסירים הביטחוניים מבני משפחותיהם, ובמיוחד ניתוקם של אסירים ביטחוניים קטינים ממשפחותיהם, יפגעו באופן בלתי מידתי בזכויות היסוד שלהם. כתחליף יש לאפשר להם לקיים שיחות טלפון עם בני משפחה מדרגה ראשונה, לכל הפחות בהיקף דומה לביקורים שנשללו.קישורים:
Comments


bottom of page