top of page

מה שחסר בתוכנית הסיוע הכלכלי בתקופת הקורונה


Illustration
© Nikolai Fominykh - Dreamstime.com

הבוקר (15.7.2020) שלחנו לראש הממשלה ולשר האוצר את הערותינו לתזכיר חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020. לעמדתנו, חסרה בחוק התייחסות לשתי קבוצות - מי שמתקיימים מגמלאות וקצבאות המוסד לביטוח לאומי, ומי שאינם זכאים כלל לקצבה או להטבות אחרות כגון מענקים. על רקע זה ביקשנו:

א. להגדיל את הסיוע למקבלי קצבאות הביטוח הלאומי;

ב. להגדיל את מעגל הזכאים לקצבאות ולתמיכה אחרת מכוח חוק הביטוח הלאומי;

ג. להעניק הטבות לכלל הציבור שנפגע מן המשבר ושאינו זכאי לתמיכה מכוח חוק הביטוח הלאומי.


בהערות לתזכיר החוק מפרטת עו"ד משכית בנדל שורה של דרישות:

1. להקים קו חירום.

2. לדחות אוטומטית כל תשלום שוטף או חוב למדינה או לרשויות המקומיות, וכן למוסדות הנתמכים על ידי המדינה, כמו מסגרות חינוך לגיל הרך.

3. להורות לבנקים להאריך את תקופת הקפאת המשכנתאות.

4. לעבות ולחזק את המנגנונים בביטוח לאומי שמטרתם בירור תביעות לגמלאות ובירור רטרואקטיבי לאחר העברת תמיכה בסיסית לקיום בגובה הבטחת הכנסה.

5. להגדיל את היקף הסיוע למקבלי גמלאות קיום באמצעות מענקים.

6. לבטל את החרגתם של צעירים בני פחות מ-20 מקבלת דמי אבטלה.

7. לזכות בדמי אבטלה גם מי שעבד פחות מחצי שנה.

8. להקפיא את הגבייה בגין חובות לביטוח הלאומי, מגמלאות של הביטוח הלאומי ומדמי אבטלה.

9. לקבוע כי תקופת מענק ההסתגלות לבני 67 ומעלה תהיה שווה לתקופת דמי האבטלה הניתנים למובטלים צעירים יותר ועד לאמצע 2021.

10. לאסור על ניתוקי חשמל למי שאין ביכולתו לשלם את החשבון, לאחר הליך בירור מהיר.

11. לאסור לחייב את מי שאין ביכולתו לשלם את חשבון החשמל להתקין מונה תשלום מראש (מת"מ) לאחר הליך בירור מהיר, ולהורות לחברת חשמל לחדול לאלתר לקזז חובות לחברת החשמל מן המת"מ.

12. להגדיל את היקף הצריכה של מים למשק בית בתעריף א'.
Comments


bottom of page