top of page

קידום חקיקה למינוי נציגים חברתיים לוועדות התכנון


פינוי-בינוי
CC BY-SA 4.0: Kfir Ratzon

באוגוסט 2015 נכנס לתוקף תיקון 103 לחוק התכנון והבנייה, שקבע שבוועדות התכנון של המדינה יישבו גם נציגים של ארגונים חברתיים. התיקון קודם בעבודה אינטנסיבית של ארגונים חברתיים, ובהם האגודה לזכויות האזרח ועמותת במקום מתכננים למען זכויות תכנון, אולם הוא נקבע כהוראת שעה (חוק זמני) לחמש שנים בלבד, ותוקפו פג. ב-10.8.2020 פנינו יחד עם עמותת במקום, לשרי הפנים, המשפטים והרווחה, בבקשה שיקדמו בדחיפות תיקון לחוק, שיחדש את מינוי הנציגים החברתיים בוועדות התכנון. ב-31.12.2020 פנינו בנושא לשר הפנים וליועץ המשפטי של משרד הפנים.


למה חשוב שיהיה נציג חברתי בוועדות התכנון? בפניות מסבירים עו"ד דבי גילד-חיו, מקדמת מדיניות וחקיקה באגודה, וסזאר יהודקין, מתכנן ערים בעמותת במקום, כי להחלטות בתחום התכנון והבנייה יש היבטים חברתיים שחשוב לקחת בחשבון בעת קבלת ההחלטות. התכנון נוגע גם לבעיות עומק של החברה, של קבוצות מודרות או מוחלשות, של קבוצות מיעוט ושל עניים, והוא יכול וצריך להוות כלי מרכזי לשיפור מצבן של אוכלוסיות אלה. אולם למרות החשיבות הרבה של התכנון והשפעתו הישירה על חייהן, הנגישות של אוכלוסיות אלה למערכת התכנון מוגבלת, ויכולתן להביא בפניה את צורכיהן עומדת בפני מכשולים רבים. כאן נכנסים נציגי הארגונים החברתיים, המביאים לשולחן הדיונים את הצרכים והרצונות של קבוצות שונות ואת ההשלכות של תוכניות על אוכלוסיות שונות.

קישורים:
Comments


bottom of page