top of page

לבטל את חוק הקורונה

ב-9.9.2020 הגיש מרכז עדאלה עתירה לבג״ץ בשמו ובשם האגודה לזכויות האזרח, נגד חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף-2020 (המוכר גם בכינויים ״חוק הסמכויות המיוחדות״ ו״חוק הקורונה הגדול״). החוק מעניק לממשלה את הסמכות להכריז על מצב חירום בשל נגיף הקורונה, וכן סמכויות נרחבות להגביל ולפגוע בזכויות הפרט. למעשה, חוק זה מעגן את אותן הסמכויות שנטלה לעצמה הממשלה בתקופת הקורונה מתוקף תקנות שעת חירום ובאמצעות הארכתן, אך הפעם באמצעות הסמכה מכוח חוק רגיל שהתקבל על ידי הכנסת.

בעתירה נטען כי הליך חקיקת הבזק שבו נתקבל החוק, אשר הגביל את הדיון במליאה לשלוש שעות בלבד, תוך צמצום היקף הזמן לדיון בהסתייגויות אליו, מהווה כשלעצמו הצדקה לביטול החוק. מעבר לכך טוענים העותרים לגופו של החוק, כי ההסמכה להכריז על מצב חירום בשל נגיף הקורונה אינה חוקתית, ועומדת בסתירה לחוק יסוד: הממשלה, הקובע כי רק הכנסת רשאית להכריז על מצב חירום - בין אם ביוזמתה או ביוזמת הממשלה. כמו כן, נטען כי היקף הסמכויות המועברות בחוק לידי הרשות המבצעת, כמו גם צמצום הפיקוח הפרלמנטרי עליה לפיקוח שלאחר מעשה, עולים לכדי הפרה של עיקרון הפרדת הרשויות, עיקרון שלטון החוק, ועיקרון הוודאות בפלילים.


ב-4.4.2021 ניתן פסק הדין בעתירה, שהדיון בה אוחד עם עתירות נוספות, בהרכב של 9 שופטים. בג"ץ דחה את העתירה של עדאלה ביחד עם האגודה לזכויות האזרח נגד חוק סמכויות הקורונה. בג"ץ קיבל חלקית חמש עתירות נגד ההגבלות על הפגנות, וביטל ברוב דעות את התקנה שאסרה על יציאה להפגנה מעבר למרחק של 1,000 מ' מהבית, שהיתה בתוקף במהלך הסגר השני.


בג"ץ 6312/20 עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' הכנסת


עו"ד: פאדי ח׳ורי (עדאלה)

פסק הדין, 4.4.2021


הודעות לעיתונות:

bottom of page