top of page

צילום מפגינים על ידי שוטרים באמצעות טלפון נייד


הפגנה
Photo by Yosi Zamir, stock.shatil.org.il

ב-15.10.2020 פנינו למשנים ליועץ המשפטי לממשלה בעניין פרקטיקה חדשה של תיעוד מפגינים/ות על ידי שוטרים/ות באמצעות טלפונים ניידים, שזוהתה בהפגנות בשבועות האחרונים.


בפנייה טענה עו"ד רעות שאער, מנהלת פניות הציבור באגודה, שתיעוד אזרחים בידי שוטרים פוגע בזכות לפרטיות, וכאשר התיעוד מבוצע במהלך הפגנות הוא פוגע גם בחופש ההפגנה ומרתיע מפגינים מהשתתפות בהן. עוד טענו שהסמכות לתעד הפגנות ומפגינים, גם ככל שיש לה הצדקה, צריכה להיות מוסדרת באופן מפורש בחוק. הדיווחים הרבים שקיבלנו מצביעים על כך שהשוטרים אפילו לא מכבדים את הנהלים שהמשטרה עצמה קבעה בעניין זה, על המגבלות והסייגים שקבועים בהם.


תשובת המשטרה לפנייתנו הבהירה שתיעוד המפגינים באמצעות הטלפונים הניידים של השוטרים אמנם התחיל כנוהג, על דעת השוטרים, אך מאז עוגן בנוהל משטרתי. כיוון שכך פנינו שוב ליועצת המשפטית של המשטרה ב-25.10.2020. טענו שבמקום לתת לתיעוד הפירטי באמצעות ניידים חותמת כשרות, ראוי היה לאסור על השוטרים לצלם מפגינים בניידים. עוד טענו שבכל מקרה, גם על פי הנוהל עצמו, תיעוד כזה לא מיועד לאירועים מתוכננים מראש כמו הפגנות, ועל כן השימוש שעליו הצבענו הוא ממילא פסול. חזרנו על הטענה שמדובר בפרקטיקה שמרתיעה מפגינים ופוגעת בחופש הביטוי ובזכות להפגין, וכן בזכות לפרטיות. עוד עמדנו על כך שהנוהל אינו נותן מענה לקשיים רבים, ולחשש שיעשה שימוש חד צדדי ובלתי מפוקח בחומר המצולם.


בתשובת המשטרה ובתשובת משרד המשפטים נמסר כי הנוהל שבעניינו פנינו בוטל, וכי המשטרה עמלה על נוהל חדש בנושא.

תשובת המשטרה, התקבלה ב-6.1.2021


תשובת משרד המשפטים, התקבלה ב-22.6.2021 (התאריך המופיע במכתב שגוי)הפניות נכתבו בסיוע רכזת השטח וחופש המחאה סיון תהלComments


bottom of page