top of page

עקרונות לחישוב הסכום הדרוש לקיום בכבוד


אילוסטרציה
© Vadim Lerner, Dreamstime.com .אילוסטרציה

בחוק חדלות פירעון משנת 2018 נקבע כי שר המשפטים יקבע בתקנות את אופן חישוב דמי המחיה בכבוד שיש להותיר לחייב ולמשפחתו בהליך חדלות פירעון, ולצורך זה הוקמה ועדה ממשלתית. יחד עם הקליניקה לזכויות אדם בהליך האזרחי באוניברסיטת חיפה שלחנו לוועדה מסמך המפרט את העקרונות שעל פיהם יש לפעול, פירטנו את הרכיבים שצריך לכלול מודל החישוב, והתייחסנו ליתרונות ולחסרונות של שני מודלים פוטנציאליים הקיימים כיום בישראל.


לעמדתנו, כל מודל לחישוב דמי המחיה בכבוד צריך להיות מושת על עקרונות יסוד הנובעים ממשפט זכויות האדם החוקתי ובפרט מן הזכויות לכבוד, לקיום בכבוד ולשוויון. המודל צריך לעלות בקנה אחד עם תכליתו של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, וכן עם האינטרסים החברתיים והכלכליים של מדינת ישראל. על רקע זה, כל מודל לחישוב דמי מחיה חייב להתבסס על העקרונות הבאים:


1. שמירה על כבוד האדם של החייב ושל בני משפחתו במהלך ההליך, באמצעות:

א. הותרת אמצעים מספקים, על בסיס ריאלי ומדיד, לקיום בכבוד של החייב ושל בני משפחתו במגוון מצבי חיים.

ב. שמירה על מרקם חייהם של החייב ושל בני ומשפחתו.


2. חתירה לשיקומו של החייב ולשילובו בחיים הכלכליים ובשוק העבודה. עקרון יסוד זה שקובע החוק אינו רק זכות של הפרט, אלא אינטרס חברתי וכלכלי ממעלה ראשונה.


3. איזון בין זכות הנושים לפירעון החוב לבין העקרונות שלעיל.


4. מודל יעיל, שמיש ומהיר, המבוסס על אמות מידה ניטרליות ושוויוניות, אך מותיר גם מקום לשיקול דעת ולגמישות נוכח נסיבות חיים מגוונות ודינמיות.


Comments


bottom of page