top of page

שימוש בטכנולוגיות לזיהוי פנים על ידי המשטרה והצבא

ב-21.9.2020 הגישה האגודה לזכויות האזרח שתי עתירות לפי חוק חופש המידע לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים, שעניינן מידע הנוגע לשימוש בטכנולוגיה לזיהוי פנים. אלו העתירות הראשונות בישראל הנוגעות לשימוש בטכנולוגיה זו.


עתירה נגד המשטרה


העתירה הוגשה לאחר שהמשטרה סירבה באופן גורף למסור לאגודה כל מידע בנוגע לשימוש שהיא עושה בטכנולוגיה לזיהוי פנים בתוך ישראל או בירושלים המזרחית, ואף לא הייתה מוכנה להודות או להכחיש את עצם השימוש בטכנולוגיה.


בעתירה עמדנו על הפוטנציאל האדיר לפגיעה בזכות החוקתית לפרטיות, בזכות לחירות וביכולת של אזרחים לשמור על אנונימיות במרחב הציבורי – בפרט כאשר השימוש בטכנולוגיה אינו מוסדר בחקיקה ושום פרט לגביו לא גלוי. עמדנו גם על האפקט הממשמע והממשטר של השימוש בטכנולוגיה, שיכול לגרום לאדם להימנע מפעילויות שונות שהוא חופשי לעשות, כגון השתתפות בהפגנות או במצעדי גאווה. טענו כי השימוש בטכנולוגיה ללא שקיפות מינימלית מעוררת סימני שאלה סביב חוקיות השימוש בה, והיעדר הקפדה על שלטון החוק, וכי הסירוב הגורף של המשטרה למסור מידע עומד בניגוד לעקרונות חוק חופש המידע ובניגוד לפסיקה.


ב-26.4.2021 התקיים דיון בעתירה, במסגרתו הצהירה המשטרה בפני בית המשפט כי נעשות פעולות להסדרה בחקיקה של השימוש המשטרתי בטכנולוגיה לזיהוי פנים. לאחר מכן נערך דיון במעמד צד אחד, ולאחריו מחקנו את העתירה בהמלצת בית המשפט.עת"מ 47229-09-20 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משטרת ישראל


עו"ד: גיל גן-מור


העתירה, ספטמבר 2020


תשובת המשטרה, אפריל 2021עתירה נגד הצבא


העתירה הוגשה לאחר שהצבא סhרב לחשוף כל מידע על השימוש בטכנולוגיה לזיהוי פנים שהוא עושה בשטחים הכבושים, בטענה שמסירת המידע תסכן את בטחון המדינה. זו עתירה דומה בעיקרה לעתירה נגד המשטרה, בשינויים המתבקשים, כאשר המידע המבוקש הוא באזור הנתון תחת משטר צבאי, והנפגעים הם הפלסטינים אך גם ישראלים הגרים בשטח או נעים בו. טענו כי הטכנולוגיה מעמידה בסיכון את הזכויות הבסיסות של תושבי השטח הכבוש, אשר גם הם זכאים להגנה מפני מעקבים המוניים. עוד טענו כי אין די בנימוק שמסירת המידע תסכן את ביטחון המדינה, וכי על הצבא לנמק ולפרט את הסיבות לסירובו למסור מידע על השימוש בטכנולוגיה.


בהמלצת בית המשפט העתירה נמחקה.


עת"מ 46723-09-20 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' הממונה על יישום חוק חופש המידע בצה"ל


עו"ד: רוני פלי


העתירה, ספטמבר 2020


כתב תשובה, פברואר 2021Comentarios


bottom of page