top of page

יישום תוכנית מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) בקרב האוכלוסייה הערבית


אילוסטרציה
© Gerasimovvv, Dreamstime.com .אילוסטרציה

מענק העבודה, או "מס הכנסה שלילי", ניתן למי שמשתכר שכר נמוך, במטרה לשפר את מצבן הכלכלי של משפחות עניות ולעודד את מי שמשתכרים שכר נמוך להתמיד בהשתלבות בשוק העבודה. היום (27.10.2020) פנינו לשר האוצר ולרשות המיסים בדרישה להנגשה שוויונית של תוכנית מענק העבודה עבור האוכלוסיה הערבית ולהעלאת שיעור מימושו בקרב קבוצה זו.


פנייתנו באה בעקבות הביקורת שהעלה מבקר המדינה בדוח משנת 2015 ובדוח האחרון מלפני שבוע, ובה הצביע על הפערים במיצוי המענק בין האוכלוסיה הערבית לבין כלל האוכלוסיה, לצד הכשלים בהנגשת המידע על המענק לאוכלוסיה זו. בפנייה מפרטת עו"ד גדיר ניקולא, מנהלת היחידה לזכויות המיעוט הערבי, צעדים שאפשר לנקוט כדי להעלות את שיעור מימוש המענק בקרב הזכאים הערבים, ובהם:

  • הנגשה שוויונית לשפה הערבית של כל המידע הרלוונטי הקיים בשפה העברית אודות תוכנית מענק עבודה, ובכלל זה הסימולטור לבדיקת הזכאות למענק עבודה והיישום לבדיקת מצב הטיפול בתביעה למענק.

  • קמפיינים ופרסום מוגבר בשפה הערבית בכלי תקשורת וברשתות החברתיות אודות מענק העבודה והדרכים לבדיקת זכאות והגשת תביעות.

  • לבחון את תפקוד חברת דואר ישראל בעניין חלוקת מכתבי רשות המיסים עבור קבוצת הזכאים לכאורה למענק בקרב האוכלוסיה הערבית, ובפרט ביישובים הבדואים בנגב.

  • לבטל את ההחרגה הגורפת מהזכאות למענק עבודה של עובדים שבינם לבין מעסיקיהם יש יחסי קרבה משפחתית, ולהפעיל במקום זאת בחינה פרטנית של כל מקרה ולגופו.

  • לבחון את הסיבות למימוש הנמוך של הזכות למענק עבודה בקרב האוכלוסיה הערבית באמצעות איסוף וניתוח נתונים לצד עריכת סקרים בקרב הזכאים.Comments


bottom of page