top of page

זכותון – קנסות על הפרת תקנות הקורונה


אילוסטרציה
צילום: יוסי זמיר, שתיל-סטוק


מה האפשרויות שעומדות בפני לאחר קבלת קנס על הפרת תקנות הקורונה, כמו אי עטיית מסיכה?


ככלל יש לשלם את הקנס בתוך 60 יום ממועד קבלתו. אם אתם חושבים שלא הייתה הצדקה להטיל עליכם קנס תוכלו להגיש למשטרה בתוך 30 יום ממועד מתן הדוח בקשה לביטול הקנס או בקשה להישפט (לא ניתן להגיש את שתי הבקשות במקביל). אם הבקשה לביטול הקנס סורבה, אפשר להגיש לאחר מכן בקשה להישפט בתוך 30 יום ממועד הסירוב, אך לא ניתן להגיש בקשה לביטול הקנס לאחר בקשה להישפט. לבקשות יש לצרף העתק של הקנס המקורי, וכן צילום תעודת הזהות של הנקנס. תוכלו לצרף מסמך נפרד (בקובץ) ולפרט בו את נימוקיכם.


אם ביקשתם לבטל את הדוח, אפשר לברר את סטטוס הבקשה במוקד המידע של המשטרה.


ניתן להגיש בקשה לביטול קנס או להישפט באיחור רק אם לא הייתה אפשרות להגיש את הבקשה בזמן, מסיבות שלא היו תלויות בפונה. יש לצרף הסבר לסיבת האיחור בהגשת הבקשה.


האם צריך לשלם את הקנס מיד, ומה יקרה אם לא אשלם את הקנס במועד?


שימו לב שהגשת בקשה לביטול הקנס אינה דוחה את המועד לתשלום הקנס, ולכן צריך לשלם אותו בתוך 60 ימים, אחרת הוא יעבור להליכי גבייה ועלול לצבור ריבית. רק אם ביקשתם להישפט בתוך 30 יום ממועד קבלת הקנס, סכום הקנס לא ישתנה (ולא יצבור ריבית ותוספות) עד למועד המשפט. אם הגשתם בקשה לביטול הקנס ולא קיבלתם מענה בתוך 60 ימים, שלמו את הקנס כדי להימנע מהעברתו לגביה וצבירת ריבית. אם הבקשה לביטול הקנס תידחה ולאחר מכן תגישו בקשה להישפט, הסכום ששילמתם יוחזר לכם עד להכרעה במשפט.


אם לא שילמתם, ולא הגשתם בקשה להישפט, וחלף המועד לתשלום (60 ימים), הקנס יעבור להליכי גבייה במרכז לגביית קנסות, ותתווסף לחוב ריבית של 50 אחוזים. פקיד במרכז הגבייה יכול להגיש בקשה לקבלת מידע על מקבל הדוח, ולהטיל עיקולים על חשבונות בנק ועל נכסים נוספים.


ביקשתי להישפט – האם בוודאות ייערך לי משפט?


לתביעה יש שיקול דעת אם להגיש כתב אישום או לא, אך הכלל הוא שיוגש כתב אישום ויש צורך בטעמים מיוחדים לא להעמיד לדין. יש הערכות שבגלל ריבוי הקנסות והחשש מריבוי הליכים משפטיים ועומס על מערכת בתי המשפט, המדינה תנקוט מדיניות מקלה בהעמדה לדין, אך אין כל החלטה בעניין, ומי שמסתמך על כך עושה זאת על אחריותו בלבד.


ביקשתי להישפט, האם אני זקוק לעורך/ת דין?


לאחר הגשת בקשה להישפט ואם יוגש נגדך כתב אישום, ייקבע מועד לדיון באישום, לרוב לאחר מספר חודשים. אפשר להופיע לדיון גם ללא עורך/ת דין.


מה יכול בית המשפט לקבוע בדיון?


לא מומלץ להגיש בקשה להישפט אם אין לכם טענה משמעותית לכך שאין הצדקה לקנס. אם תזוכו – הקנס יבוטל, אך עליכם לקחת בחשבון שאם תורשעו, ובית המשפט יחליט שהבקשה להישפט הייתה מיותרת לחלוטין, הוא יוכל לחייב אתכם בתשלום קנס בסכום גבוה יותר מהסכום הראשוני. כעקרון, כאשר הנאשם מורשע יכול בית המשפט להתחשב בנסיבות חייו של החייב או בנסיבות שבהן ניתן הקנס ולהפחית את סכום הקנס.


האם ניתן להעמיד אדם לדין פלילי על הפרת תקנות הקורונה?


כן, לתביעה יש שיקול דעת להעמיד לדין אדם במקום קנס מינהלי, אולם רק אם אותו אדם לא קיבל כבר הודעת קנס. ככלל, העמדה לדין תהיה במקרה של הפרות חמורות או חוזרות ומכוונות של החוק או התקנות. ראו את מדיניות ההעמדה לדין שפורסמה על ידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה במענה לפניית האגודה לזכויות האזרח.


מה היחס מבחינת הרישום פלילי לעבירה מסוג זה?


אי עטיית מסיכה ואי פיזור התקהלות על פי הוראת שוטר מוגדרות כעבירות מנהליות, ובניגוד לעבירה פלילית רגילה, מרגע ששולם הקנס לא נותר רישום פלילי.המידע בזכותון זה הוא מידע כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי


Comments


bottom of page