top of page

תנאי סף מפלים במכרזים ציבוריים במועצה המקומית מבשרת ציון


מבשרת ציון
© Yossef (maksym) Zilberman (duboshko) | Dreamstime.com .מבשרת ציון

ב-13.12.2020 פנינו למועצה המקומית מבשרת ציון, בדרישה לבטל מכרזים שבהם נקבעה אזרחות ישראלית של המציע או של כל המועסקים על ידו כתנאי סף להגשת הצעות במסגרת המכרז.


בפניה טענה עו"ד רעות שאער שמדובר בתנאי בלתי רלוונטי ומפלה, שאינו עולה בקנה אחד עם הוראות חוק חובת המכרזים והתקנות, ועם חובתה של רשות מנהלית לנהוג בשוויון ובהוגנות במסגרת ניהול מכרזים ציבוריים. בנוסף טענו לפגיעה בזכותם של תושבי ישראל שאינם אזרחים לחופש העיסוק, לכבוד ולשוויון. עוד ציינו כי מכיוון שמרבית תושבי הקבע, התושבים הארעיים, והשוהים ברישיון בישראל הם ערבים, משמעות התנאי של אזרחות ישראלית היא פגיעה באוכלוסיה הערבית וביכולתה לגשת למכרזים ציבוריים ולזכות בהם.


פניית האגודה לזכויות האזרח, 13.12.2020הפנייה נכתבה בסיוע המתמחה נועם גרינצייגbottom of page