top of page

מדיניות הקרן הקיימת לישראל בעניין רכישת אדמות בגדה


בניין הקרן הקיימת לישראל
CC BY 2.0: Ethan Ableman

ב-14 בפברואר 2021 אישרה הנהלת דירקטוריון קק"ל החלטה המקדמת מדיניות של רכישת אדמות בשטחי C בגדה המערבית, במסגרת מה שמכונה גאולת קרקע בהתנחלויות קיימות או בשטחים צמודי דופן (שטחים הנמצאים בקרבת ההתנחלות אך לא בשטחה). החלטה זו טעונה אישור דירקטוריון קק"ל לפני שתהפוך למדיניות רשמית, אך זה צפוי לאשרה. בין אם תתקבל ובין אם לאו, לעמדת האגודה לזכויות האזרח מדובר בצעד שהוא חלק מתהליך הפיכתה של קק"ל לגוף המכשיר ומסייע לתהליכי סיפוח בפועל (דה פקטו) של הגדה המערבית. כך, מה שמדינת ישראל לא יכולה או לא מוכנה לעשות בריש גלי בעצמה, קרי סיפוח פורמלי של השטחים או רכישת אדמות לצורך הרחבת ההתנחלויות, שכן אלו מהווים הפרה של הדין הבינלאומי, תעשה עבורה קק"ל.


ההחלטה מקדמת מדיניות הרואה בגדה המערבית חלק מהפריפריה של ישראל, הנמצאת כביכול תחת תחום שיפוטה של המדינה, שהיא יכולה לעשות בה ובקרקעותיה כבשלה. זאת למרות שמדובר בשטח כבוש שישראל מתנהלת בו באמצעות משטר צבאי, ולמרות שהמשמעות היא העמקת מערכת החוקים הנפרדת והמפלה כלפי תושבים בהתאם למוצאם הלאומי. מדובר במדיניות המעמיקה את האפליה והפגיעה בזכויותיהם של הפלסטינים בגדה המערבית, גם ישירות על ידי גזילת אדמותיהם או מניעת גישה אליהן, וגם בעקיפין על ידי הרחבת מפעל ההתנחלויות והעמקת הסיפוח, אשר משליכות על זכויות הפלסטינים בכל תחומי החיים.
Комментарии


bottom of page