top of page

מסרונים מאיימים מטעם השב"כ לאזרחים ולתושבים ערבים

בחודש מאי 2021 שלח השב"כ למאות אזרחים ערבים ותושבים פלסטינים מירושלים המזרחית, שאינם חשודים בפעילות אלימה כלשהי, הודעות לטלפונים הניידים בנוסח: "זוהית כמי שהשתתף במעשי אלימות במסגד אל-אקצא. נבוא איתך חשבון. אלמוח'אבראת אלאיסראיליה". לאחר פניית האגודה לזכויות האזרח ליועץ המשפטי לממשלה הודו בשב"כ שנפלה טעות בנוסח ובהיקף המסרונים, אך טענו כי משלוח מסרונים כאלה הוא לגיטימי.


ב-8.8.2022 עתרנו לבג"ץ יחד עם עדאלה בדרישה להורות לשב"כ להימנע ממשלוח מסרונים מאיימים לאזרחי המדינה ולתושביה. בעתירה נטען כי שליחת הודעות הפחדה לטלפונים הניידים של אזרחים ותושבים היא בלתי חוקית ופסולה מן היסוד. ככל שיש לשב"כ מודיעין שאדם מעורב בביצוע עבירה או עומד לבצע עבירה, ברמת הוודאות הנדרשת, יש לעובדי השירות סמכויות עצומות לפעול במגוון הכלים הקיימים בחוק, אך לא מעבר להן.


בעתירה נטען כי לשליחת מסרונים מסוג זה יש אפקט מצנן ומרתיע על פעולות חוקיות ולגיטימיות כגון השתתפות בהפגנה או באירוע דתי. מטרתם ומהותם של המסרונים היא למשטר, למשמע ולהפחיד את האזרח מלפעול – תכלית שאינה ראויה במשטר דמוקרטי.


עוד ציינו בעתירה כי המסרונים נשלחו אך ורק לאזרחים ולתושבים הערבים שנכחו במסגד אל-אקצא ובסביבתו. לצורך משלוח המסרונים סינן השב"כ את רשימת המאוכנים לא רק לפי מיקום אלא לפי זהות לאומית, כלומר – על בסיס פרופיילינג גזעני.

בג"ץ 5312/22 האגודה לזכויות האזרח נ' שירות הביטחון הכללי

עו"ד: גדיר ניקולא, גיל גן-מור
קישורים:העתירה נכתבה בסיוע חוסיין מריסאת, רכז פניות הציבור בערביתbottom of page