top of page

דברי ראש הממשלה לשוטרי מג"ב לא לחשוש מוועדות חקירה


ראש הממשלה בנימין נתניהו
© Palinchak | Dreamstime.com

בעקבות דבריו של ראש הממשלה לשוטרי מג"ב לפני כניסתם לעיר לוד, כי יפעלו ללא חשש מוועדות חקירה וחקירות, פנינו ליועץ המשפטי לממשלה ולראש הממשלה וביקשנו כי יבהירו לאלתר ובאופן שאינו משתמע לשתי פנים, לכל המפקדים והשוטרים הפועלים בתוך היישובים השונים במדינה, כי הם מחויבים לפעול לפי חוק ובגדר הסמכות שניתנה להם בלבד, והם נושאים באחריות למעשיהם. בתוך כך, הם נדרשים לפעול לשם הגנה על חייהם ועל שלומם של כל התושבים במקום, ללא הבדל לאום ומוצא.


בפנייה כתבה עו"ד גדיר ניקולא כי "דבריו הנ"ל של ראש הממשלה, המגיעים בזמן ששוררת במדינה אלימות קשה המתבטאת בפגיעה באזרחים וברכושם בשל מוצאם הלאומי, והנאמרים בפני לוחמי מג"ב זמן קצר לפני כניסתם לעיר המעורבת לוד, משמעם מתן אור ירוק מהדרג הבכיר ביותר לשוטרים הזוטרים לפעול ללא סייג גם תוך חריגה מסמכות. אין דרך אחרת להבין את אמירת ראש הממשלה 'לא לחשוש מוועדות חקירה ומחקירות', מלבד קריאה לפעול בכוחניות תוך חריגה מאמות המידה ומהעקרונות המנחים את פעילותם של כוחות הביטחון שנקבעו בפקודות ובנהלים הרלוונטיים".bottom of page