top of page

לדאוג למיגון בכפרים הלא מוכרים בנגב


נפילת טיל בכפרים הבלתי מוכרים

בימים האחרונים נפלו מספר טילים על הכפרים הלא מוכרים בנגב, שבהם מתגוררים עשרות אלפי תושבים. טילים אלו לא יורטו על ידי "כיפת ברזל" היות והכפרים הלא מוכרים לא מופיעים במפות כשטחים מאוכלסים, אלא מוגדרים "שטחים פתוחים". כמו כן, בכל הכפרים הבדווים, המוכרים והלא מוכרים, חסרים מבנים בטוחים כמו מקלטים או מיגוניות.


ב-16.5.2021 פנינו יחד עם שורה של ארגונים לשר הביטחון ולפיקוד העורף, בדרישה להציב "כיפת ברזל" לצורך הגנה על הכפרים הלא מוכרים הבדואים בנגב, ולהציב מיגוניות או מקלטים זמניים בכל הכפרים הבדווים בנגב, מוכרים ולא מוכרים. בפנייה הדגישה עו"ד עביר ג'ובראן דכוור מהאגודה כי היעדר הגנה על תושבי הנגב הבדווים מפני טילים פוגע פגיעה קשה בזכויותיהם הבסיסיות לחיים, לשלמות הגוף ולשוויון.


אי אספקת אמצעי מיגון לכפרים הלא מוכרים נדונה בעתירה שהגישה האגודה לבג"ץ בשנת 2014. בעקבות העתירה הציג פיקוד העורף תכנית לשיפור מיגון האוכלוסיה הבדווית, במסגרתה הוחלו שיפורים באמצעי ההתרעה ואף הוצבו מספר מיגוניות ביישובים הערבים הבדווים המוכרים. כמו כן הודיע פיקוד העורף, כי "במידת הצורך תישקל אפשרות הצבתה של מערכת 'כיפת ברזל' באופן שיגן גם על יישובי הפזורה." באשר לפריסת והקצאת המיגוניות, קבע בית המשפט כי 'משיכת השמיכה לאזור אחד תביא לחשיפתו של אזור אחר', ולכן החליט שלא להתערב בשיקולים ובהערכות רמות הסיכון של הרשויות המוסמכות. יחד עם זאת ציין בית המשפט: 'כן נזכור, כי אנו מצויים – תודה לאל – בתקופה של רגיעה ביטחונית יחסית, וחזקה על הגורמים המקצועיים בפיקוד העורף שיעדכנו בעתיד את פתרונות המיגון בפזורה, אזור מוחלש, ככל שתשתנה הערכת האיום; ולנגד עיניהם יהא השוויון'." בפניית הארגונים נכתב שאין ספק שנוכח הנסיבות היום הערכת האיום השתנתה, ומחייבת היערכות מחודשת ושונה בהגנה על הכפרים הבדווים.


הפנייה נשלחה בשם האגודה לזכויות האזרח, עמותת במקום, המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב, סיכוי – העמותה לקידום שוויון אזרחי, פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי וארגון שתיל.


במכתבי התשובה של הצבא ושל פיקוד העורף נטען, בין היתר, כי האחריות למיגון מוטלת על כתפי הרשות המקומית, וכי "ככל שקיימים פערי מיגון בתחומה של מעוצה איזורית מסוימת, באחריותה לספק לתושבים תשתית מיגון ציבורית לשעת חירום." עוד הוסיפו כי המיגוניות אינן מהווים מקלט ומדובר במשאב מוגבל שפיזורו נקבע לפי תעדוף מקצועי.


קישורים:
Comments


bottom of page