top of page

לא ל"ציד מכשפות" של עובדים/ות המתבטאים ברשת


אילוסטרציה
© Yuliia Chyzhevska | Dreamstime.com

במאי 2021 פנו אלינו ואל קו לעובד עובדים ערבים במערכת הבריאות, שזומנו לשימוע משמעתי בטרם השעיה בטענה לפרסומים "פוגעניים" ו"גזעניים" שנעשו על-ידם ברשתות החברתיות. נוסחן של ההזמנות לשימוע היה גנרי ואחיד, מבלי שצורף חומר רלוונטי המצביע על הפרסום שנטען. המכתבים נשלחו ביום שישי בשעות הערב, מבלי ליידע את ועד העובדים ומבלי שניתנה לוועד האפשרות להגיב או להביע עמדה. במקביל, ברשתות החברתיות של הימין הקיצוני, שמנהלות "ציד מכשפות" אחר פרסומים של האזרחים הערבים במטרה לגרום לפיטוריהם, הופצו תמונות הפרופיל של כל אחד מעובדי מערכת הבריאות שהוזמן לשימוע, בצירוף המלים: "הצלחנו", או סימון "וי" וציון: "הושעתה", "פוטרה" וכו'.

יחד עם קו לעובד פנינו לנציב שירות המדינה וליועץ המשפטי לממשלה, ודרשנו שיחדדו את ההנחיות ביחס להתבטאויות של עובדי מדינה, על מנת למנוע מקרים של "ציד מכשפות" לעובדי מדינה ערבים. דרשנו גם לבטל את כל ההזמנות לשימוע שהוציא מנהל תחום משמעת במשרד הבריאות בימים האחרונים. בפנייה ציינו עורכות הדין מיכל תג'ר מקו לעובד וגדיר ניקולא מהאגודה, כי הליך משמעתי כלפי קבוצה מובחנת של עובדים, מקבוצת מיעוט, תוך הסתמכות על מידע שמועבר מגורמים קיצוניים, ושליחת זימונים בלתי תקינים לשורה של עובדים ערבים – מהווה רדיפה פוליטית של קבוצת מיעוט. עוד הן ציינו כי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה אוסר על מעסיקים להפלות בין עובדים או דורשי עבודה, בכלל זה בפיטורים, מחמת השקפה או דעה, וכי בתי המשפט קבעו כי מותר להגביל את זכותו של עובד ציבור להביע עמדה רק אם קיימת ודאות קרובה לגרימת נזק ליכולת התפקוד של השירות הציבורי.


אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה דחה את טענותינו, ומשרד המשפטים הודיע לנו שהוא בודק את העניין. לאחר כחודש נענינו ממשרד המשפטים שבעקבות פנייתנו, בין היתר, נעשתה עבודה של המשרד עם נציבות שירות המדינה, לחידוד נהלים בהקשר להעמדה לדין של עובד ציבור בעקבות התבטאויותיו. נקבעו אמות המידה שיש לשקול בעת ההחלטה אם לקיים הליך משמעתי או לא, והן מחולקות לשלוש קבוצות של שיקולים - כאלה הנוגעים לתוכן ההתבטאות, לאופן הפרסום ולעובד המפרסם. אמות מידה אלה הופצו בקרב משרדי הממשלה השונים ופורסמו באתר נציבות שירות המדינה בקישור הזה.


קישורים:


Kommentare


bottom of page