top of page

הצלחנו - יורחב הפטור מאגרה בהליך חדלות פירעון


אילוסטרציה
© Dpvue | Dreamstime.com

ב-13.6.2021 הגשנו, יחד עם הקליניקה לזכויות בהליך האזרחי באוניברסיטת חיפה, הערות לתקנות בעניין תשלום אגרה לצורך פתיחה של הליך חדלות פירעון.


בעבר נקבעה הוראת שעה שבה הועמד סכום האגרה על 1,600 ₪, ונקבע שרק יחיד המיוצג על-ידי הסיוע המשפטי פטור מתשלום האגרה. טיוטת התקנות הנוכחית ביקשה להפוך את הוראת השעה לקבועה, למרות שהיתה ביקורת בזמנו על גובה האגרה, על הפטור המצומצם ועל אי מתן אפשרות לבקש פטור. השינוי היחידי שהוצע הוא להפחית את סכום האגרה מ-1,600 ₪ ל-1,400 ₪.


כיום משפחה של זוג ושני ילדים שמשתכרת ביחד כ-8,000 ש"ח לא זכאית לסיוע משפטי. המשמעות היא, שכדי לפתוח בהליך חדלות פירעון אותה משפחה תצטרך לשכור עורך/ת דין בעשרות אלפי שקלים, וגם תמנע ממנה האפשרות לבקש פטור מאגרה כל כך יקרה.


בהערותינו טענו עורכות הדין דבי גילד-חיו מהאגודה ורעות כהן מהקליניקה שהתקנות אינן חוקתיות, מכיוון שהן פוגעות בזכות לשוויון, בזכות לקיום בכבוד ובזכות הגישה לערכאות, ונוגדת את פסיקת בית המשפט העליון. עוד הן עמדו על האבסורד שבכך שבהליך שכל מטרתו לאפשר לאנשים שהסתבכו בחובות לפתוח דף חדש ולא לשקוע לתוך עוני ומצוקה שלהם ושל בני משפחתם, מערימה המדינה קשיים וחסמים שעלולים למנוע מהם להיכנס להליך ולממש זכויותיהם. לעמדתנו יש לתקן את התקנה כך שתעניק שיקול דעת לממונה על חדלות פירעון או לשופט ורשם הוצאה לפועל להעניק דחיית תשלום אגרה ופטור (מלא או חלקי) על בסיס כלכלי, בדומה לקבוע בתקנות בית המשפט (אגרות).


ב-6.7.2021 קיימה ועדת חוקה, חוק ומשפט דיון על התקנות. עמדתנו התקבלה, והוחלט להאריך את התקנות שמתייחסות לגביית אגרת פתיחת ההליך באופן זמני בלבד, כהוראת שעה לשלושה חודשים. בפרק הזמן הזה יגובש מתווה שלא יחייב באופן אוטומטי תשלום אגרה בסך 1,400 שקלים מכל חייב שאינו מיוצג על ידי הסיוע המשפטי.


בנוסח מעודכן של התקנות מאוגוסט 2021 התקבלו חלק מהערותינו, ונקבע שכל מי שזכאי לסיוע משפטי יקבל פטור – לא רק מי שמקבל את הסיוע בפועל. עוד הוחלט שסכום האגרה שייגבה מהחייבים יעמוד על 900 ₪.


בהערות שהגשנו יחד עם הקליניקה ב-29.8.2021 ברכנו על השינויים אך ציינו שהם עדיין אינם מספיקים. בין היתר, הפטור לא ניתן למי שעומד בתנאים הכלכליים לקבלת סיוע משפטי מהמדינה אך לא זכאי לו מטעמים אחרים, כגון מבקשי מקלט וחסרי מעמד. נוסף על כך, 900 ₪ הוא עדיין סכום גבוה מאוד למי שנמצא בקשיים כלכליים, ועלול להוות חסם שימנע מחייבות וחייבים להיכנס להליך חדלות הפירעון.


אנו מתכוונות לעקוב אחרי המתווה המתגבש כדי להבטיח שייתן מענה לכל האוכלוסיות הזקוקות לפטור מאגרה, לרבות מי שעומדים בזכאות לסיוע משפטי מהמדינה אך בוחרים ייצוג אחר, או שאינם זכאים על פי חוק לשירותי הסיוע המשפטי, וכן לאוכלוסיות אחרות שבשל מצבן הכלכלי אינן יכולות לעמוד בתשלום האגרה. נוודא שהמתווה יכלול אפשרות לכל אדם לבקש פטור, הפחתה או פריסה של האגרה באופן פרטני בהתאם למצבו הכלכלי, בדיוק כפי שניתן בנוגע לאגרות בהליכים בבתי משפט.

Comments


bottom of page