top of page

תושבי קבע לא צריכים לשלם יותר מאזרחים על לימודים אקדמיים


אילוסטרציה
© Svershinsky | Dreamstime.com

ביום 7.6.2021 פנינו לראשי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) והוועדה לתכנון ולתקצוב (הות"ת), בדרישה להשוות את גובה שכר הלימוד שמשלמים תושבי קבע באוניברסיטאות ובמכללות הציבוריות לזה שנדרש מסטודנטים אזרחי ישראל. מבדיקה שעשינו עלה שסטודנטים תושבי קבע משויכים לקטגוריה של סטודנטים אזרחי חו"ל – הנדרשים לשלם 125% מגובה שכר הלימוד המסובסד שמשלמים אזרחים.


בפנייה טענה עו"ד טל חסין כי להבחנה בין אזרחים ישראלים לתושבי קבע ישראלים לעניין שכר הלימוד באקדמיה אין כל הצדקה. מדיניות המשיתה על תושבי קבע שכר לימוד גבוה מזה שנדרשים לשלם אזרחים היא מדיניות מפלה על בסיס לאום, הפוגעת קשות בזכויות החוקתית לשוויון, לכבוד, לחינוך ולשוויון בחינוך. הקבוצות הגדולות והמשמעותיות ביותר של תושבי קבע במדינה, והנפגעים העיקריים מהדיפרנציאציה בשכר הלימוד, הם פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית ותושבי הכפרים בצפון רמת הגולן, שקיבלו מעמד של תושבי קבע לאחר הכיבוש והסיפוח ב-1967.


בתשובת המועצה להשכלה גבוהה נמסר כי שכר הלימוד שמשלמים תושבי קבע אמור להיות זהה לזה שמשלמים אזרחים ישראלים, וכי יפרסמו הבהרה בנושא לראשי המוסדות האקדמיים. ביקשנו שיתקנו אף את כל מסמכי המל"ג ופרסומי האקדמיה העוסקים בתחום, על מנת להעמיד דברים על דיוקם.
הפנייה נכתבה בסיוע המתמחה אייל לוריא פרדסComments


bottom of page