top of page

תיקון לחוק יאפשר לחקור חשודים מישראל במתקן בשטחים הכבושים


כלא "עופר"
© Rrodrickbeiler | Dreamstime.com

ב-17.2.2021 הגשנו הערות לתזכיר חוק, שמבקש להכשיר מתקן מעצר וחקירה בשטחים הכבושים לטובת מעצר וחקירה של עצורים בעבירות ביטחון מישראל. בהתאם לתיקון המוצע, ישראל תוכל להעביר עצורים בעבירות ביטחון – בין אם הם אזרחים ישראלים או אזרחים זרים, לרבות מהגרי עבודה, פליטים, תיירים וכיוצ"ב, וכן עצורים מעזה או שטחי אויב אחרים, למעצר וחקירה בשטחים הכבושים.


בהערות, עורכות הדין דבי גילד-חיו ורוני פלי מהאגודה עמדו על כך שהעברת עצורים מישראל למתקני מעצר וחקירה בגדה המערבית היא פסולה. ישראל אינה רשאית לייצא חלקים ממערכת המשפט הפלילי שלה לגדה. החזקת עצורים וחקירתם מכוח הדין הישראלי בשטח כבוש, שנמצא מחוץ למדינת ישראל ומחוץ לשטח השיפוט שלה, היא אסורה הן לפי המשפט החוקתי והן בדין הבינלאומי.


עוד הן ציינו כי חקיקה ישירה על השטחים הכבושים אינה בסמכותה של הכנסת, ומהווה מעשה סיפוח.


ב-19.5.2022שלחנו פנייה דומה לוועדת החוץ והביטחון, שדנה בהצעת החוק.

קישורים:
Comments


bottom of page