top of page

לא להפוך את התיקונים ל"חוק ההסתננות" לקבועים


מבקשי מקלט בהפגנה עם שלט ועליו הכיתוב "דרושה: מערכת מקלט אחראית"
צילום: דני גיגי, שתיל-סטוק

לפני כעשור, בתקופה שבה כניסתם של מבקשי מקלט לישראל דרך גבול מצרים הייתה בעיצומה, החלה המדינה להכניס תיקונים זמניים (הוראות שעה) לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), תשי"ד-1954 ("חוק ההסתננות"). מטרת התיקונים היתה להרתיע מבקשי מקלט מלהיכנס לישראל, ולגרום למי שכבר נמצאים בה לעזוב. כעת מקדמת הממשלה יוזמת חקיקה להפוך את ההוראות הזמניות של החוק להוראות קבועות. בין היתר מוצע לאמץ בחקיקה באופן קבוע מעצר הגירתי ממושך למי שנכנסו שלא כדין, ועיגון קבוע של סמכות להטיל הגבלות גיאוגרפיות על מי שנכנסו שלא כדין. החוק, אם יעבור, צפוי להשפיע בעיקר על אזרחי אריתריאה וסודן השוהים בישראל, שנסו על נפשם בעקבות רדיפה או רצח עם.


פורום ארגוני הפליטים ומבקשי המקלט בישראל, שבו חברה האגודה לזכויות האזרח, פנה ב-7.11.2021 למשרד הפנים ולמשרד המשפטים בקריאה שלא לקדם את תזכיר החוק. לטענת הארגונים, חלק מהתיקונים המוצעים בתזכיר נועדו לא יותר מאשר להמאיס על מבקשי המקלט בישראל את חייהם ולגרום להם לעזוב את המדינה.


עו"ד מיכל שוורץ מהמוקד לפליטים ולמהגרים ציינה בפנייה כי הממשלה עצמה הכירה בכך שהאריתריאים והסודנים השוהים בישראל הם אנשים שזכאים למקלט, שאי אפשר להחזירם לארצותיהם ושיש להקנות להם מעמד משום כך. למרות זאת המדינה נמנעת בעקביות מלבדוק את בקשות המקלט שהם מגישים ולטפל בהן. למעלה מעשור ומחצה לאחר שראשוני מבקשי המקלט חצו את הגבול לישראל, ולמעלה מחמש שנים לאחר שפסקה לחלוטין הכניסה לישראל דרך הגבול עם מצרים – בקשות המקלט של כ-15,000 אזרחי סודן ואריתריאה טרם הוכרעו. עוד הזכירה עו"ד שוורץ את הדוחות החמורים של מבקר המדינה על אודות הטיפול במי שאי אפשר להרחיקם ועל אודות מערכת המקלט, ואת הפסיקה הענפה של בתי המשפט לגבי אי החוקיות שבמדיניות הפוגענית כלפי מבקשי המקלט.


"יש לטפל ביעילות, בלב פתוח ובנפש חפצה בבקשות מקלט ולהכריע בהן על פי סטנדרטים בינלאומיים", נכתב בפנייה. "לצד זאת, יש לקדם בדחיפות יוזמות המעודדות את העסקתם של מבקשי מקלט ברחבי הארץ על ידי מתן רישיונות עבודה, ביטול כל ההיטלים הכרוכים בהעסקה, נגישות לשירותי בריאות ורווחה ומתן תמריצים לרשויות ולמעסיקים לקלוט אותם. רק מדיניות שכזו תמלא אחר חלק ממחויבויותיה של ישראל, על פי האמנות הבינלאומיות שהיא צד להן, תשחרר בני קבוצה זו מן הצורך להסתמך על מנגנונים קהילתיים, תפתח בפניהם אפיקי תעסוקה מרוחקים מן המרכז, ותאפשר פיזור".
פורום ארגוני הפליטים ומבקשי המקלט בישראל: רופאים לזכויות אדם | א.ס.ף - ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל | המוקד לפליטים ולמהגרים | האגודה לזכויות האזרח בישראל | קו לעובד | ARDC - המרכז לקידום פליטים אפריקאים | היא"ס ישראלComments


bottom of page