top of page

איכוני השב"כ במסגרת המאבק בקורונה – עתירה חמישית


האגודה לזכויות האזרח, עדאלה, רופאים לזכויות אדם וארגון פרטיות ישראל עתרו ב-29.11.2021 לבג"ץ בדרישה לעצור את תקנות שעת החירום המתירות את השימוש באיכוני השב"כ לצורך המאבק בזן הקורונה אומיקרון, שעליהן הוחלט בממשלה יום לפני כן.


בעתירה התייחסו הארגונים לפסיקות הקודמות בנושא, וציינו כי בג"ץ קבע בעבר כי הסמכת השב"כ למעקב אחר אזרחים לצורך המאבק בקורונה אינה מידתית, ופוגעת הן בזכות לפרטיות והן בזכות לחירות ובזכות לכבוד. עוד נכתב בעתירה כי בית המשפט דן לעומק בנושא ומצא כי התועלת השולית של ההסתמכות על איכוני השב"כ לא רבה בבלימת התפשטות המגיפה, וכי נזקה גדול מהתועלת. לפיכך קבע בג"ץ שהממשלה יכולה להסמיך את השב"כ לעקוב רק אחרי חולים שלא משתפים פעולה עם חקירה אפידמיולוגית.


בעתירה נטען גם כי הממשלה החזירה את איכוני השב"כ באמצעות הכלי הלא דמוקרטי של תקנות שעת חירום, אף שבג"ץ פסק שכדי להסמיך את השב"כ למעקבי מגעים יש צורך בחוק ולא ניתן להסתמך על החלטת ממשלה.


עם הגשת העתירה הורה בית המשפט למדינה להגיב עד למחרת, וקבע דיון ל-1.12.2021. בתגובת המדינה לקראת הדיון נכתב כי היועץ המשפטי לממשלה אישר להפעיל את איכוני השב"כ בתקנות שעת חירום, למרות פסק הדין של בג"ץ בנושא, משום שמדובר ב"כמעין ראשית מגיפה נוספת".


ב-2.12.2021 דחה בג"ץ את העתירה. בפסק הדין נקבע כי שינוי הנסיבות משמעו שהקביעות של בג"ץ בעבר לא הופרו. נקבע ששימוש בתקנות שעת חירום בשל הדחיפות שראה משרד הבריאות ולצורך השלמת החקיקה לא מצדיק את התערבותו של בית המשפט, אך שפרק הזמן הראוי להשלמת החקיקה ולביטול תקנות שעת החירום הוא "ימים".בג"ץ 8196/21 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' הממשלה

עו"ד: גיל גן-מור


העתירה, 29.11.2021

פסק הדין, 2.12.2021Comments


bottom of page