top of page

בית המשפט המחוזי קיבל את עתירתנו בעניין שלטי מחאה בירושלים


Photo by Tal Dahan, ACRI .אילוסטרציה

בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל הבוקר (5.12.2021) את העתירה שהגשנו בשם פעילים ופעילות שנקנסו בגין הצבת שלטי מחאה, נגד עיריית ירושלים. בית המשפט קבע כי מדיניות העירייה, שדרשה לקבל היתר מראש כדי לתלות שלטי מחאה במסגרת הפגנה בהתאם לחוק העזר העירוני בעניין שילוט, אינה סבירה ואינה חוקתית משום פגיעתה הבלתי מידתית בחירות ההפגנה.


בפסק הדין נכתב כי "יישום הפרוצדורה שנקבעה בחוק העזר, על מודעות שנתלות לצורך הפגנות, אף בלתי ישים בעליל, וככל שנבקש ממפגינים להוציא רישיון מראש לפני כל מודעה שבדעתם לתלות כדי להביע את דעתם במסגרתה של הפגנה, על הפרק גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה, ונוכח זכות הביטוי וזכות ההפגנה, זו אף גזרה שאין הציבור צריך לעמוד בה".


כמו כן נכתב בפסק הדין: "כל פרשנות המבקשת ליישם את הוראות חוק העזר שילוט להקשרן של הפגנות, בלתי מתקבל על הדעת בעליל. שווה בנפשך, שלפני כל הפגנה יידרש המפגין להגיש בקשת רישיון לשילוט, לשלם אגרה וכל כיוצא באלה. ובפשטות הדברים: כל יישום של חוק העזר להקשרן של הפגנות, אינו לעניין, אינו ממן העניין, ויש בו אי חוקתיות מובנת וברורה".


בתגובה לפסק הדין אמרו עורכי הדין אבנר פינצ'וק ורעות שאער מהאגודה לזכויות האזרח: "אנו מברכים על פסק הדין, שעצר את ההתנכלות השיטתית של העירייה לפעילים שתלו שלטי מחאה במהלך הפגנות או אירועי מחאה. התנהלות זו פגעה בזכות היסוד לחופש ביטוי ומחאה, שהיא זכות חוקתית ואבן יסוד של הדמוקרטיה, וטוב שבית המשפט שם לכך סוף".Comments


bottom of page