top of page

התנכלות עיריית ירושלים למפגינים התולים שלטי מחאה ארעיים

ב-20.6.2021 הגישה האגודה לזכויות האזרח עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים, בשם ארבעה פעילות ופעילים חברתיים. בעתירה מתבקש בית המשפט להורות לעיריית ירושלים להימנע מלפעול נגד שלטי מחאה, שמפגינים תולים או מניחים במקום ההפגנה במהלכה.


ארבעת העותרים השתתפו בחודשים האחרונים בהפגנות ובמשמרות מחאה בירושלים, כל אחד מהם בנושאים הקרובים לליבו. במסגרת ההפגנות הם תלו באופן ארעי כרזות מחאה. פקחים של עיריית ירושלים דרשו להסיר את השלטים, בטענה שתלייתם, ולו גם הארעית, מותנית בקבלת אישור מוקדם מהעירייה. בחלק מהמקרים הפקחים אף קנסו אותם בגין עבירות כגון "הצגת שלט ללא רישיון" או "הנחת מכשול ברחוב". בכל המקרים תליית השלטים לא יצרה סכנה או הפרעה והפקחים גם לא העלו טענה כזו, אלא אך ורק שלא ניתן רישיון לשלטים.


בעתירה נטען כי ההתנכלות השיטתית של העירייה לשלטי מחאה הנתלים באופן ארעי במהלך הפגנות או אירועי מחאה פוגעת בזכות היסוד לחופש ביטוי ומחאה, שהיא זכות חוקתית ואבן יסוד של הדמוקרטיה. בית המשפט העליון קבע כי אפשר להגביל את הזכות להפגין רק כשמתקיימת ודאות קרובה לפגיעה קשה בסדר הציבורי או בשלום הציבור, ובמידה המצומצמת ביותר הנדרשת. עוד נטען כי בחוק השילוט, שעליו מסתמכת העירייה, אין דבר שמסמיך אותה לפעול נגד השלטים והמפגינים באופן שבו היא פועלת.


ב-5.12.2021 קיבל בית המשפט המחוזי בירושלים את העתירה. בית המשפט קבע כי מדיניות העירייה, שדרשה לקבל היתר מראש כדי לתלות שלטי מחאה במסגרת הפגנה בהתאם לחוק העזר העירוני בעניין שילוט, אינה סבירה ואינה חוקתית משום פגיעתה הבלתי מידתית בחירות ההפגנה.עת"מ 44961-06-21 ז.ל נ' עיריית ירושלים

עו"ד: אבנר פינצ'וק, רעות שאער


העתירה, יוני 2021


תשובת העירייה, נובמבר 2021


פסק הדין, 5.12.2021הודעות לעיתונות:
העתירה נכתבה בסיוע רכזת השטח וחופש המחאה סיון תהל והמתמחה אייל לוריא פרדסComments


bottom of page