למנות חברים וחברות ערבים.ות לוועדת הדיור הציבורי


אילוסטרציה
© Yakupyucel | Dreamstime.com

ב-11.1.2022 פורסם כי שר השיכון חתם על כתב מינוי לוועדה ציבורית לבחינת הכללים והקריטריונים לזכאות לדיור ציבורי, בראשותו של פרופ' עו"ד אביעד הכהן. עיון בשמות החברים בוועדה מגלה שמונו ארבע נשים ושישה גברים, אף לא אחד.ת מהם.ן ערבי.ה.


למחרת פנינו לשר ודרשנו שיוסיף לוועדה חברים וחברות מהחברה הערבית, כך שחלקם לא יפחת מ-20% מכלל חברי הוועדה, וכי חלקן של הנשים בוועדה לא יפחת מ-50% מכלל חבריה, על מנת לקיים את החובה המוטלת על הרשויות לייצוג הולם של החברה הערבית ושל נשים בכלל. בפנייה עמדה עו"ד גדיר ניקולא בפירוט על האפליה ההיסטורית של החברה הערבית בתחום הדיור הציבורי. כך למשל, רק בארבעה יישובים ערבים, מתוך 120, יש דירות של הדיור הציבורי, ואלה מהוות רק כ-0.3% מכלל דירות הדיור הציבורי במדינה. אפליית הציבור הערבי באה לידי ביטוי גם בנהלי הזכאות לדיור הציבורי ולסיוע בדיור.


על רקע זה, טענו כי היעדר הייצוג של החברה הערבית בהרכב הוועדה הוא בלתי סביר באופן קיצוני. מצב זה מנוגד גם להוראות בנוגע לחובת הייצוג ההולם שנקבעו בפסיקה ובהנחיות היועץ המשפטי לממשלה.


פניית האגודה לזכויות האזרח, ינואר 2022


תשובת משרד השיכון, ינואר 2021הפנייה נכתבה בסיוע המתמחה אייל לוריא פרדס