top of page

למנות חברים וחברות ערבים.ות לוועדת הדיור הציבורי

ב-11.1.2022 פורסם כי שר השיכון חתם על כתב מינוי לוועדה ציבורית לבחינת הכללים והקריטריונים לזכאות לדיור ציבורי, בראשותו של פרופ' עו"ד אביעד הכהן. עיון בשמות החברים בוועדה גילה שמונו ארבע נשים ושישה גברים, אף לא אחד.ת מהם.ן ערבי.ה.


לאחר שפניית האגודה לזכויות האזרח לשר הבינוי והשיכון בדרישה לצרף נציגים.ות ערבים.ות לוועדה נענתה בסירוב, עתרנו לבג"ץ ב-24.1.2022 יחד עם המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי. בעתירה בקשנו למנות לוועדה חברים וחברות מהחברה הערבית, כך שחלקם מתוך כלל חברי הוועדה לא יפחת מ-20% וחלקן של הנשים בוועדה לא יפחת מ-50%. כמו כן ביקשו הארגונים צו ביניים שיורה לעכב את כינוס הוועדה הציבורית ולהשהות את עבודתה, עד להכרעה בעתירה.


העתירה עמדה בפירוט על העוני ומצוקת הדיור החריפים בחברה הערבית, ועל אפלייתה ההיסטורית בתחום הדיור הציבורי. כך למשל, רק בארבעה יישובים ערבים, מתוך 120, יש דירות של הדיור הציבורי, ואלה מהוות רק כ-0.3% מכלל דירות הדיור הציבורי במדינה. אפליית הציבור הערבי באה לידי ביטוי גם בנהלי הזכאות לדיור הציבורי ולסיוע בדיור. עוד פירטה העתירה את התפתחות חובת הייצוג ההולם בחקיקה, בפסיקה ובהנחיות היועץ המשפטי לממשלה. על רקע זה נטען כי היעדר הייצוג של החברה הערבית בהרכב הוועדה מנוגד לדין ובלתי סביר באופן קיצוני.


כשלושה שבועות לאחר הגשת העתירה הודיע שר הבינוי והשיכון לבג"ץ כי הוסיף לוועדה נציגה מהחברה הערבית ונציגה מהעדה האתיופית. לפיכך העתירה נמחקה.


בג"ץ 607/22 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הבינוי והשיכון

עו"ד: גדיר ניקולא

פסק הדין, 1.3.2022הודעות לעיתונות:
קישורים:

העתירה נכתבה בסיוע המתמחה אייל לוריא פרדסComments


bottom of page