top of page

הישג: מונו נציגות נוספות לוועדת הדיור הציבורי


מפגינות נושאות מודעות אבל על מות הדיור הציבורי
טקס לוויה לדיור הציבורי, יפו 2011. צילום: ליטל ביטון, שתיל-סטוק

במענה לעתירת האגודה לזכויות האזרח והמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, שר הבינוי והשיכון הודיע לבג"ץ כי הוסיף לוועדה הציבורית לבחינת הכללים לזכאות בדיור הציבורי נציגה מהחברה הערבית ונציגה מהעדה האתיופית.


הוועדה הציבורית הוקמה על מנת לבחון את אמות המידה שלפיהן נקבעת הזכאות לדיור ציבורי, לעצב מדיניות במסלולי זכאות חדשים ולהמליץ על אמות המידה הראויות לאופן ניהולו וחלוקתו של משאב זה. הקמת הוועדה באה בעקבות ביקורת ציבורית נוקבת על כך שמזה שנים רבות לא עודכנו הקריטריונים לזכאות לדיור ציבורי, דבר שהצר את קבוצת מקבלי הסיוע והותיר רבים מהקבוצות המוחלשות מחוץ למעגל זכאי הדיור הציבורי. לוועדה מונו 10 חברים – אף לא אחד.ת מהם.ן מהחברה הערבית. לפני כשלושה שבועות, לאחר שפנייתנו לשר השיכון בדרישה לצרף נציגים ערבים לוועדה סורבה, עתרנו לבג"ץ יחד עם המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי.


עו"ד גדיר ניקולא, באת כוח העותרות ומנהלת המחלקה לחברה הערבית באגודה: "אנו מברכים על ההחלטה להוסיף נציגות נוספות לוועדה. מצבה הכלכלי-חברתי של החברה הערבית, העוני ומצוקת הדיור החריפים, וכן ההדרה לאורך השנים מתוכניות סיוע בדיור ובכלל זה הדיור הציבורי, היו אמורים לבוא לידי ביטוי ולהשתקף בהרכב הוועדה. למרות שהייצוג של החברה הערבית בוועדה עדיין נופל מהדרישה לייצוג הולם, אין ספק שמדובר בהתקדמות חיובית, ואנו בטוחים כי כעת תוכל הוועדה לשקף בצורה טובה יותר את המציאות של הזכאים לדיור ציבורי בישראל. צר לנו שהיינו צריכים להגיע עד לבג"ץ כדי להניע את שר הבינוי והשיכון לשנות עמדתו. הגיעה העת שהרשויות יפנימו את חובותיהן במתן ייצוג הולם לקבוצות שהודרו היסטורית משולחנות קבלת החלטות וקביעת המדיניות הציבורית."


בג"ץ 607/22bottom of page