top of page

חוק האזרחות החדש מפלה וגזעני, ופוגע בזכויות יסוד ובטובת הילדים


כתם על ספר החוקים

אתמול (1.3.2022) החלה הכנסת לדון בחקיקה מחדש של חוק האזרחות. בנייר עמדה ששיגרנו ליו"ר ועדת החוץ והביטחון ב-14.2.2022 יחד עם רופאים לזכויות אדם והמוקד להגנת הפרט טענו כי חקיקה זו היא מהלך פסול. מדובר בחוק מפלה וגזעני, השולל זכויות באופן גורף על בסיס לאום, ופוגע בזכות החוקתית לשוויון, בזכות החוקתית לחיי משפחה, בטובתם של ילדים ובזכויות סוציאליות ואחרות המותנות במעמד של תושבות או אזרחות.


בנייר העמדה הצגנו את ההשלכות הפוגעניות של חוק האזרחות על אזרחי המדינה ותושביה הפלסטינים: חקיקת החוק תביא להקפאה גורפת של 14 אלף בקשות התאזרחות או קבלת תושבות קבע. היא תמנע מרבים זכויות סוציאליות בסיסיות, כגון ביטוח בריאות ממלכתי, גמלאות הביטוח הלאומי, סיוע בדיור ושירותי רווחה. עבור אחרים, משמעותה המשך פירוד או עזיבה כפויה של בתיהם כדי לממש את זכותם למשפחה.


עוד התייחסנו למניעי החקיקה, וטענו שלחוק אין כל הצדקה ביטחונית ושהוא נחקק מסיבות דמוגרפיות. "בנתונים שנמסרו לאורך השנים על-ידי השב"כ ביחס למגבלות הגיל החלות על פלסטינים המבקשים איחוד משפחות אין כל מידע אשר יכול לבסס סכנה גורפת אשר תצדיק/מצדיקה פגיעה חוקתית חמורה כל כך", נכתב בנייר העמדה. לעמדתנו, במקום לשלול באופן גורף בקשות למעמד של בני זוג פלסטינים, הפתרון הראוי לשיקולי הביטחון הוא לקדם בדיקה ביטחונית פרטנית של המבקשים איחוד משפחות ומעמד בישראל.


אנו מתנגדים נחרצות לחוק החדש. אך אם בכל זאת הוא יקודם, לכל הפחות יש לבצע בו שינויים שיבטיחו הגנה על זכויות יסוד של המבקשים בהליך איחוד המשפחות. שינויים אלה כוללים מתן זכויות בריאותיות, סוציאליות, אזרחיות, סיוע משפטי, זכאות להנפקת רישיון נהיגה, אפשרות לעבוד במקצועות שמצריכים רישוי, ועוד. בנוסף, אנו דורשים להחריג מהחוק גברים מגיל 55 ונשים מגיל 50, להוריד את גילאי הסף לקבלת מעמד כבני זוג, ולאפשר לקטינים ממזרח ירושלים, שנולדו למשפחות חצויות, ליהנות ממעמד התושב עד גיל 18.טבלת השוואה: ההבדלים בזכויות בהתאם למעמד בישראל – היתק מת"ק בשל איחוד משפחות או מטעמים הומניטריים / תושבות ארעית / תושבות קבעComentarios


bottom of page