top of page

למנות חברות וחברים ערבים למועצת הבריאות


מועצת הבריאות היא גוף המייעץ לשר הבריאות בנושאים חשובים ביותר, ובהם: שיעורי דמי ביטוח בריאות ותשלומי מבוטחים; קידום השוויון באיכות, זמינות ונגישות שירותי הבריאות; סדרי עדיפות וקדימות לניצול משאבים בתחום הבריאות; ועוד. המועצה כוללת 46 חברים.ות –אף לא אחת או אחד מהם משתייך לחברה הערבית.


פנינו לשר הבריאות בשמנו ובשם רופאים לזכויות אדם, הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל וקואליציית ארגוני הבריאות בנגב, בדרישה שיפעל למינוי חברים מבני ומבנות החברה הערבית למועצת הבריאות, כך שחלקם לא יפחת מ-20% מכלל חברי המועצה. עו"ד גדיר ניקולא, מנהלת המחלקה לזכויות החברה הערבית באגודה לזכויות האזרח, הדגישה בפנייה את חובת המדינה להבטיח ייצוג הולם של החברה הערבית בגופים ציבוריים. עוד נכתב בפנייה כי היעדרם של חברות וחברים ערבים במועצה הוא מחדל חמור במיוחד על רקע הפערים המשמעותיים ברמת הבריאות בין קבוצות האוכלוסייה השונות, ובפרט בין יהודים לערבים, וכן בהיקף, באיכות ובזמינות השירותים הרפואיים בין יישובים ערביים ליישובים יהודיים.


Komentarze


bottom of page