top of page

נקיטת פרקטיקות מפלות וגזעניות מצד ראשי ערים כלפי עובדים ערבים


אילוסטרציה
© Jose Hernandez | Dreamstime.com

ביומיים האחרונים פורסמו בכלי התקשורת וברשתות החברתיות שורה של הודעות רשמיות, שמהן עולה כי בעקבות הפיגועים בשבוע האחרון ראשי ערים משביתים את עבודתם של עובדים ערבים, בין אם אזרחים או תושבי קבע או פלסטינים מהשטחים, בתחום הבניין; מפעילים לחץ על קבלני בניין להשבית אתרים שבהם מועסקים עובדים ערבים, תוך איום כי אם לא ינהגו כך יבולע להם; ומורים לעובדי ניקיון ערבים להגיע לעבודתם במוסדות החינוך לאחר שעות הפעילות הרגילות.


בפנייה ששלחנו ליועצת המשפטית לממשלה טענו עורכות הדין גדיר ניקולא ועביר ג'ובראן דכוור כי פעולות אלו מנוגדות לעקרונות חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, פוגעת בזכויות היסוד של העובדים לכבוד, לשוויון ולקיום בכבוד, מהוות חריגה מסמכותם של ראשי רשויות מקומיות, ואף מהווה ניצול לרעה של סמכותם מול קבלני הבניין. עוד טענו כי מדובר בהענשה קולקטיבית על רקע השתייכות לאומית, אשר היא וההצהרות הנלוות לה עלולות אף להעכיר את האווירה ולהגביר את המתיחות. התנהלות כזו מסמנת את כל האוכלוסייה הערבית כ"אויב" וכקבוצת סיכון, מעודדת את אפלייתה לרעה ועלולה להוביל אף למעשי אלימות כלפיה.


לפיכך, ביקשנו מהיועצת המשפטית לממשלה:

  • להבהיר לראשי הרשויות המקומיות כי מניעה מעובדים ערבים להגיע לעבודתם, או התניית ההגעה בתנאים, היא מעשה פסול המהווה אפליה על רקע קבוצתי והשתייכות לאומית ופוגע בזכויות יסוד;

  • להבהיר לראשי הרשויות המקומיות, כי ההחלטה אם להתיר או לאסור כניסת עובדים פלסטינים לישראל מצויה בסמכותה של הממשלה ומתאם הפעולות בשטחים, ואל להם לעשות דין לעצמם בעניין זה;

  • להבהיר לראשי הרשויות המקומיות, כי יש להימנע מאיומים על קבלנים והתניה של היענות לבקשת השבתת הפעילות כתנאי להיענות לדרישות עתידיות של העירייה, היות ואיומים כאלה הם שימוש לרעה בסמכותם.

  • לחדד את הנהלים וההנחיות ככל הדרוש לקראת התקופה הקרובה.Comments


bottom of page