top of page

עמדתנו התקבלה: ריבית פיגורים - תמריץ לתשלום ולא עונש


אילוסטרציה
© Dpvue | Dreamstime.com

היום (3.4.2022) אישרה ועדת השרים לחקיקה שתי הצעות חוק בעניין הפחתת ריביות פיגורים על חובות.


כבר שנים שאנחנו, האגודה והקליניקה לזכויות אדם בהליך האזרחי באוניברסיטת חיפה, טוענים.ות שמנגנון ריבית הפיגורים בישראל הוא לא עדכני ופוגע בזכויותיהם של חייבות וחייבים לקיום בכבוד ולקניין. בניירות העמדה שהגשנו הסבירו עורכות הדין דבי גילד חיו מהאגודה ורעות כהן מהקליניקה, כי המטרה של ריבית פיגורים היא לתמרץ אנשים לשלם בזמן, אך תמריץ זה לא פועל על חייבים שאין להם יכולת כלכלית לשלם את החוב. במקרים אלה הריבית משרתת רק תכלית עונשית – מעין "מס על העוני". עוד טענו שכאשר חייב.ת מתחיל לשלם את החוב אחרי שנקבע לו צו תשלומים בהתאם ליכולתו, אין היגיון להמשיך את צבירת ריבית הפיגורים, כי היא השיגה את מטרתה.


אנחנו שמחות לבשר שסוף סוף עמדתנו שלנו התקבלה! הצעות החוק שאישרה היום ועדת השרים, ויקודמו בכנסת, עושות רפורמה משמעותית בנושא של ריבית ופיגורים. שמה של הריבית ישונה לדמי פיגורים, ויובהר שמטרתם לתמרץ את החייב לשלם בזמן. שינוי זה אינו רק סמנטי אלא מהותי, שכן הוא מסמן את ההבנה שלא מדובר בריבית ששייכת לנושה או שנועדה לפצות אותו, והכי חשוב – שלא מדובר בריבית שנועדה להעניש את החייב.


השינוי המשמעותי ביותר יתרחש בהוצאה לפועל: דמי הפיגורים יפסיקו להיצבר על החוב כאשר החייב.ת יתחיל לשלם את צו התשלומים שיקבע לו לפי היכולת הכלכלית שלו. שינוי זה מבטא את התפיסה שאין להעניש חייבים עניים על ידי זה שהחוב שלהם יתפח ויתפח גם כשהם משלמים.


בנוסף, הורחבו סמכויותיהם של המנהלים.ות והרשמים.ות בהוצאה לפועל להפחית את דמי הפיגורים, במטרה להביא למימוש תכליתם – לתמרץ אנשים לשלם את החוב לפי יכולתם, ולהוביל לסגירת החוב ולא לתפיחתו. אנחנו מקווים שייעשה שימוש גובר בסמכויות אלה על מנת לאפשר לחייבים לסגור את חובותיהם ולפתוח דף חדש.


פניות האגודה לזכויות האזרח והקליניקה למימוש זכויות בהליך האזרחי:


הערותינו לתיקון לחוק ההוצאה לפועל, 4.11.2018


נייר עמדה לוועדה לבחינת הריביות לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, 28.5.2019bottom of page