top of page

להבטיח גישה שוויונית של הציבור לנחל האסי


נחל האסי
נחל האסי. Alan Kolnik | Dreamstime.com ©

במענה לקול הקורא שפרסם משרד המשפטים, הגישה עו"ד משכית בנדל למשרד את עמדתנו בעניין הסדרת הגישה לנחל האסי. עיקרי העמדה:

  • נקודת המוצא לדיון היא שאין זכות בדין לאסור או להגביל כניסה לשטחים ציבוריים של יישובים, ובכללם קיבוצים, מושבים וכיוצ"ב.

  • סגירת שערי קיבוץ ניר דוד, בפרט כשהדבר נעשה באופן קבוע, תוך סינון הבאים בשעריו וחסימת דרכים בתחומו, מנוגדת במובהק לדין.

  • לכלל הציבור יש זכות גישה שווה לנחל האסי ולגדותיו. הנחל וגדותיו אינם חלק משטח הקיבוץ ומעולם לא הוחכרו לו.

  • לפיכך, כל הסדר שייקבע צריך להבטיח גישה שוויונית של כלל הציבור לנחל ושימוש שוויוני בו, תוך יצירת איזונים שונים, בהם הצורך להגן על משאבי טבע וכן הגנה על זכויות תושבי הקיבוץ לפרטיות ולקניין.

  • כחלק מן ההסדר שייקבע יש לתת משקל גם להגנה על זכויות תושבי הקיבוץ, אולם הדבר צריך להיעשות מתוך נקודות המוצא האמורות לעיל.

  • בהסדר שיאזן בין זכות הגישה למשאבי טבע וחופש התנועה של הציבור לזכות לפרטיות ולקניין של תושבי הקיבוץ קיים מנעד רחב. הסדר מידתי עשוי להתבטא בתחימת זמני כניסה לנחל מעבר לשעה מסוימת בערב, באיסור על הדלקת אש והשמעת רעש בשעות המנוחה ובהגבלת כמות הנכנסים בהתאם לתכולת המקום ומתוך התחשבות בדיירי הקיבוץ.

  • יש לאסור על המשך שימוש פרטי בנחל, ככפי שנעשה עד עתה על ידי הקיבוץ (הפעלת שירותי נופש וימי כיף על גדות הנחל ובתוכו).

  • מכיוון שהנחל וגדותיו הם משאב ציבורי, רצוי שמי שתפעיל אתר רחצה ובילוי בו תהיה רשות ציבורית, כגון רשות הטבע והגנים.Comments


bottom of page