top of page

הצעת חוק יסוד: זכויות בהליך הפלילי מבורכת וחשובה, אך יש מה לשפר


אולם בית משפט
צילום: יוליה בנימין, שתיל-סטוק

לקראת הדיונים בוועדת חוקה בהצעת חוק יסוד: זכויות בהליך פלילי, שלחנו לוועדה את הערותינו להצעת החוק. ההצעה מבקשת לעגן בחקיקה את זכויות האדם בהליך הפלילי, ובהן הזכות להליך הוגן, לייצוג משפטי, זכויות בעת מעצר וחקירה, חזקת החפות ועוד. בירכנו על הכוונה להסדיר בחוק יסוד את זכויות האדם בהליך הפלילי: הגיעה העת להכיר במעמדן החוקתי של זכויות אלה באופן ישיר, מפורש ומלא על מנת לשפר את ההגנה על זכויות האדם לכל אורך ההליך הפלילי, לחזק את ההרתעה מפני הפרת זכויות של חשודים, נאשמים וכלואים ולהגביר את הביקורת השיפוטית במקרים של הפרת זכויותיהם.


עם זאת, לעמדתנו נוסח החוק הוא חלקי, ואינו מכיר באופן מלא במכלול זכויותיו של אדם בהליך הפלילי. זכויות יסוד רבות של חשודים ונאשמים בהליך הפלילי שכבר זכו להכרה בפסיקה כבעלות מעמד חוקתי על-חוקי הושמטו מהחוק, וזכויותיהם של אסירים כלל לא מוזכרות. בנייר העמדה פירטו עורכי הדין אן סוצ'יו, דן יקיר ודבי גילד-חיו את השינויים העיקריים שיש להכניס בהצעת החוק, כדי להגן באופן מיטבי על זכויותיהם חשודים, נאשמים וכלואים. בין היתר הצענו:

  • להחיל את הסעיפים הנוגעים להליך הוגן, לחוקיות, לייצוג משפטי, לסיכון כפול וכו' (בשינויים המחויבים) גם על הליכים אחרים, שאינם פליליים, שהמדינה צד להם, כגון הליכים משפטיים להוצאת ילדים מחזקת הוריהם, שלילת אפוטרופסות להורים ודיונים בפני ועדת השחרורים לאסירים.

  • להחיל את הזכויות לכל אורכו של ההליך הפלילי, כולל שלבי האכיפה ושלב המאסר, ולא רק לשלבי החקירה, המעצר והמשפט.

  • לעגן בחוק את זכויותיו של האסיר והעצור להחזקה בתנאים הולמים, ואת זכויותיו בעניין ההליכים שמתנהלים בעניינו.

  • להוסיף לרשימת הזכויות שיזכו לעיגון מפורש בחוק את זכותו של נאשם לעיין בחומר חקירה, את הזכות לסיום הליכים פליליים בזמן סביר, ואת זכותו של חשוד ונאשם להיות נוכח פיזית בהליכים המשפטיים בעניינו.

  • לחדד את ההגדרה של הזכות לייצוג משפטי, כל שתבטיח אפשרות מעשית לממש את הזכות.

  • לעגן בחוק את העקרון לפיו מעצר הוא אמצעי אחרון, שאין להפעילו או להמשיך אותו אם ניתן להשיג את מטרותיו בדרך אחרת.

  • לעגן באופן מפורש ובסעיף ייעודי את האיסור על שימוש בעינויים במסגרת חקירה.

אנו משתתפים בישיבות ועדת חוקה, חוק ומשפט הדנה בהצעת החוק, ומעבירים לוועדה הערות מפורטות בהתאם לסעיפים הנדונים בכל ישיבה.
Comments


bottom of page