top of page

הצלחנו! המשטרה תחשוף קטעים שהוסתרו בנהלים בעניין אמצעים לפיזור הפגנות


זרם מים מותז על מפגינים
צילום: אורן זיו, אקטיבסטילס

בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל היום (2.10.2022) את עתירת האגודה לזכויות האזרח והתנועה לחופש המידע, והורה למשטרה לפרסם בתוך 45 ימים את נהליה בעניין השימוש במכת"זית (מכונית התזה), אלות ורימוני הלם – ללא השמטות וללא מחיקות.


נהלים אלה – שהיו גלויים במלואם בעבר – פורסמו על ידי המשטרה לפני כשנתיים באופן חלקי בלבד (גם זאת בעקבות עתירה של האגודה לזכויות האזרח), כשהוסתר בהם המידע המשמעותי ביותר, הנוגע לאופן הפעלת האמצעים. כך למשל הוסתר המידע בנוגע לטווח המותר להפעלת המכת"זית, המיקום שאליו מותר לכוון אותה, המגבלות על הפעלת רימוני ההלם והאופן שבו מותר להשתמש באלה.


בית המשפט קבע היום כי למידע שהוסתר יש חשיבות רבה הן לפרט והן לציבור, וכי הסתרתו מונעת מהציבור את הזכות לבקר באופן ענייני ומקצועי את פעילות המשטרה ונהליה. בית המשפט הדגיש שהשימוש ברימוני הלם, אלות ומכת"זית בהפגנות ובהתקהלויות יוצר סיכון לפגיעות פיזיות קשות ולפגיעות באברי גוף רגישים. עוד הוא ציין כי אמצעים אלה משמשים פעמים רבות לפיזור הפגנות חוקיות שגלשו להפרת סדר בגלל מפגינים בודדים, אבל מעגל הנפגעים הוא גדול בהרבה וכולל את כל מי שיצא לממש את חופש הביטוי שלו ואף את העוברים והשבים שנקלעו למקום ואת מי שמתגוררים בסביבה.


בית המשפט דחה את טענות המשטרה שלפיהן חשיפת המידע על אופן הפעלת אמצעי הכוח עלולה לפגוע באפקטיביות שלהם, תקשה על המשטרה להתגבר על הפרות הסדר, ועקב כך גם יפגע שלום הציבור וביטחונו, וקבע כי טענות אלו הן כלליות ולא נתמכו בביסוס עובדתי. בית המשפט גם אימץ את טענת הארגונים, שאפילו אם חשיפת המידע המוסתר תכביד על המאמץ המשטרתית בפיזור הפרות סדר, עדיין מדובר בפגיעה זניחה יחסית, שאינה שקולה כנגד הצורך החיוני בגילוי המידע ובפיקוח ציבורי. עוד נקבע שהעובדה שהנהלים פורסמו במלואם בעבר מטילה על המשטרה נטל כבד יותר להצדיק את ההחלטה להסתיר חלקים מהם, וכי המשטרה לא עמדה בנטל זה.


עורכות הדין אן סוצ'יו מהאגודה לזכויות האזרח ורחלי אדרי מהתנועה לחופש המידע בירכו על פסק הדין ומסרו: "למשטרה יש סמכויות מרחיקות לכת, לרבות הפעלת כוח עצום ואמצעים מרחיקי לכת נגד אזרחים. בחברה דמוקרטית חייבת להיות שקיפות מלאה לגבי המותר והאסור בעת השימוש באמצעי הכוח שבידי המשטרה כדי להבטיח ביקורת ופיקוח על המשטרה וכדי לממש את הזכויות הבסיסיות לשלמות הגוף, לחיים ולחופש הביטוי והמחאה".
הפעילות נעשתה בתמיכת הקרן ע"ש אלחנן ותמר שנון ז"לComments


bottom of page