top of page

הסתרת מידע בנוהלי המשטרה בעניין אמצעים לפיזור הפגנות

הנהלים שנחשפו בעקבות העתירה:


חוק חופש המידע מחייב את המשטרה לפרסם את כל הנהלים שלפיהם היא פועלת, אולם במשך שנים היא לא עשתה זאת. בעקבות פסק דין מיוני 2020 בעתירה שניהלנו בעניין זה הנהלים המעודכנים פורסמו לאחרונה באתר המשטרה, אך מסתבר שבנהלים המסדירים את השימוש באמצעים לפיזור הפגנות המשטרה הסתירה את רוב המידע המשמעותי ובעל העניין הציבורי.


הסעיפים המוסתרים נוגעים בעיקר לאופן השימוש באמצעים, לסכנות הטמונות בהם ולמגבלות השימוש בהם. לדוגמה, נוהלי השימוש בבואש ובמכת"זית מסתירים את הנתונים באשר למרחק המותר להתזה; נוהל כדורי הספוג מסתיר את המידע באשר לטווח השימוש המינימלי המותר והגבלת הירי לעבר פלג גוף תחתון בלבד; בנוהל הנוגע לשימוש באלות הוסתר המידע לגבי האיסור לחבוט לכיוון עצמות עדינות ופלג הגוף העליון. במקום הסעיפים שהוסתרו מופיע ההסבר הלקוני "סעיף זה נמחק לאור אי חשיפת שיטות פעולה ואמצעים". בחלק מהמקרים כמעט שלא נותר בנהלים כפי שפורסמו מידע משמעותי גלוי שיש בו כדי לממש את זכותו של הציבור לעיין בהם.


ב-9.2.2022 הגשנו יחד עם התנועה לחופש המידע עתירת חופש מידע נגד המשטרה, בדרישה לפרסם את הנהלים במלואם, ללא הסתרות. בעתירה בחרנו להתמקד בשלושה אמצעים שמשמשים את המשטרה באופן השגרתי והנפוץ ביותר לפיזור הפגנות: אלות, רימוני הלם ומכת"זית. טענו כי הסתרת הסעיפים מונעת מהאזרחים גישה קריטית למידע שנדרש על מנת לשמור על זכויותיהם הבסיסיות – לשלמות הגוף, לחיים, לחופש הביטוי והמחאה. היא מונעת מאזרחים שנפגעו מהפעלת סמכויות המשטרה לדעת אם השימוש באמצעים נעשה בהתאם לנהלים או בניגוד אליהם, ומשכך נמנעת מהם האפשרות לפנות למח"ש במקרים של פעולה בניגוד לנהלים. בנוסף, הסתרת המידע מונעת פיקוח ציבורי על פעילות המשטרה בעת שימוש בסמכויות רגישות עם פוטנציאל סיכון ממשי לשלמות הגוף ולחיי אדם במהלך הפגנות ובאירועי מחאה.


עוד נטען בעתירה שהתנהלות המשטרה מפרה את חובתה לפרסם את נהליה בהתאם לחוק חופש המידע, ושהסתרת המידע לא עומדת בסייגים הקבועים בחוק. טענו כי אין כל קשר סיבתי בין גילוי המידע שהוסתר בנהלים לבין יכולתה של המשטרה לבצע באופן תקין את עבודתה באכיפת הסדר באירועי מחאה, וכי גם אם היה קשר כזה הרי שהוא לא עומד במבחן המחמיר של "פגיעה ממשית" בפעולות האכיפה.


ב-2.10.2022 קיבל בית המשפט את העתירה, והורה למשטרה לפרסם בתוך 45 ימים את נהליה בעניין השימוש במכת"זית (מכונית התזה), אלות ורימוני הלם – ללא השמטות וללא מחיקות. בית המשפט קבע שלמידע שהוסתר יש חשיבות רבה הן לפרט והן לציבור וכי הסתרתו מונעת מהציבור את הזכות לבקר באופן ענייני ומקצועי את פעילות המשטרה, ודחה את טענות המשטרה שלפיהן חשיפת המידע על אופן הפעלת אמצעי הכוח עלולה לפגוע באפקטיביות שלהם. בעקבות פסק הדין הנהלים פורסמו במלואם.עת"מ 22015-02-22 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משטרת ישראל

עו"ד: אן סוצ'יו (האגודה לזכויות האזרח), רחלי אדרי-חולתא (מהתנועה לחופש המידע)


כתב תשובה, מאי 2022

פסק הדין, 2.10.2022הודעות לעיתונות:
תכתובת עם המשטרה (לפני הגשת העתירה):קישורים:
העתירה נכתבה בסיוע רכזת השטח וחופש המחאה סיון תהל והמתמחה אייל לוריא פרדס

הפעילות נעשתה בתמיכת הקרן ע"ש אלחנן ותמר שנון ז"לComments


bottom of page