הסתרת מידע בנוהלי המשטרה בעניין פיזור הפגנות


אילוסטרציה

חוק חופש המידע מחייב את המשטרה לפרסם את כל הנהלים שלפיהם היא פועלת, אולם במשך שנים היא לא עשתה זאת. בעקבות פסק דין מיוני 2020 בעתירה שניהלנו בעניין זה הנהלים המעודכנים פורסמו לאחרונה באתר המשטרה, אך מסתבר שבנהלים המסדירים את השימוש באמצעים לפיזור הפגנות המשטרה הסתירה את רוב המידע המשמעותי ובעל העניין הציבורי.


הסעיפים המוסתרים נוגעים בעיקר לאופן השימוש באמצעים, לסכנות הטמונות בהם ולמגבלות השימוש בהם. לדוגמה, נוהלי השימוש בבואש ובמכת"זית מסתירים את הנתונים באשר למרחק המותר להתזה; נוהל כדורי הספוג מסתיר את המידע באשר לטווח השימוש המינימלי המותר והגבלת הירי לעבר פלג גוף תחתון בלבד; בנוהל הנוגע לשימוש באלות הוסתר המידע לגבי האיסור לחבוט לכיוון עצמות עדינות ופלג הגוף העליון. במקום הסעיפים שהוסתרו מופיע ההסבר הלקוני "סעיף זה נמחק לאור אי חשיפת שיטות פעולה ואמצעים". בחלק מהמקרים כמעט שלא נותר בנהלים כפי שפורסמו מידע משמעותי גלוי שיש בו כדי לממש את זכותו של הציבור לעיין בהם.


הסתרת הסעיפים בנהלים מונעת מהאזרחים גישה קריטית למידע שנדרש על מנת לשמור על זכויותיהם הבסיסיות – לשלמות הגוף, לחיים, לחופש הביטוי והמחאה. היא מונעת מאזרחים שנפגעו מהפעלת סמכויות המשטרה לדעת אם השימוש באמצעים נעשה בהתאם לנהלים או בניגוד אליהם, ומשכך נמנעת מהם האפשרות לפנות למח"ש במקרים של פעולה בניגוד לנהלים. בנוסף, הסתרת המידע מונעת פיקוח ציבורי על פעילות המשטרה בעת שימוש בסמכויות רגישות עם פוטנציאל סיכון ממשי לשלמות הגוף ולחיי אדם במהלך הפגנות ובאירועי מחאה.


ב-12.4.2021 פנינו יחד עם התנועה לחופש המידע לממונה על חופש המידע במשטרה, בבקשה לפרסם בדחיפות את הנהלים בעניין אמצעים לפיזור הפגנות באופן מלא ובהתאם לחוק. בפנייה טענו איה מרקביץ', היועצת המשפטית של התנועה לחופש המידע, ועו"ד אן סוצ'יו מהאגודה, שהתנהלות המשטרה מפרה את חובתה לפרסם את נהליה בהתאם לחוק חופש המידע. טענו שהסתרת המידע לא עומדת בסייגים הקבועים בסעיף 9 לחוק חופש המידע, וכי אין כל הצדקה חוקית להסתרת הסעיפים. טענו כי אין כל קשר סיבתי בין גילוי המידע שהוסתר בנהלים לבין יכולתה של המשטרה לבצע באופן תקין את עבודתה באכיפת הסדר באירועי מחאה, וכי גם אם היה קשר כזה הרי שהוא לא עומד במבחן המחמיר של "פגיעה ממשית" בפעולות האכיפה.


פניית האגודה לזכויות האזרח והתנועה לחופש המידע, 12.4.2021הפנייה נכתבה בסיוע רכזת השטח וחופש המחאה סיון תהל והמתמחה אייל לוריא פרדס