top of page

"ביטוח ישיר" אוסרת על עובדיה לתת שירות בערבית


אילוסטרציה
אילוסטרציה. dotshock | Dreamstime.com ©

אל האגודה הגיעה פנייה של מבוטח ערבי בחברת "ביטוח ישיר". הפונה התלונן כי כשהתקשר למוקד החברה ענה לו מוקדן ערבי, אך סירב לשוחח איתו בערבית בטענה שנאסר עליו לדבר ערבית משום שהשיחות הטלפוניות מוקלטות לצורכי פיקוח ובקרה.


ב-29.11.2022 פנינו למנכ"ל החברה ולממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בדרישה לבטל את ההנחיה לעובדים להעניק שירות בשפה העברית בלבד. עו"ד טל חסין כתבה כי ההנחיה פוגעת בזכותם של לקוחות דוברי ערבית לשירות מלא; עלולה לקפח את זכויותיהם הביטוחיות; מתעלמת ממעמדה של השפה הערבית בישראל ומחקיקה ומפסיקה מפורשת בתחום, ופוגעת בזכותם לכבוד ולשוויון של לקוחות החברה ועובדיה הערבים. הוספנו, כי גם הצורך לקיים בקרה ופיקוח על שירותי החברה, ככל שזו אכן עילת האיסור, אינו מחייב לאסור על מתן שירות בערבית, וכי ניתן ואף נדרש להעסיק מפקחים דוברי ערבית או לתרגם שיחות באופן מדגמי לצורך בקרה.
קישורים:
הפנייה נכתבה בסיוע המתמחה הילה שרון


Comments


bottom of page