top of page

פגיעה במבקשי מקלט

מתוך: המתקפה על הדמוקרטיה בישראל: הכנסת ה-25 והממשלה ה-37 – מעקב יוזמות שפוגעות בזכויות האדם ובדמוקרטיה, עדכון אחרון: אוגוסט 2023שימוש בכספי הפיקדון לצורך פיצויים: הצעת החוק, שהוגשה על ידי ח"כ שרן השכל, היא הצעה גזענית ומסיתה שמבקשת לבצר את הסטיגמה נגד "מסתננים". ההצעה מבקשת להסיט את השימוש בכספי פיקדון שחולטו על-ידי המדינה: במקום שהכספים ישמשו, כלשון החוק כיום, למטרות "רווחתם של עובדים זרים בישראל", הצעת החוק מבקשת לקבוע שהם ישמשו ל"סיוע לאזרחי ישראל אשר נפגעו מעבירה שבוצעה בידי עובד זר לרבות עובד זר שהוא מסתנן." מבלי להתייחס לשלל הבעיות בעצם גביית הפיקדונות וחילוטם על-ידי המדינה, כעת מבקשת הצעת החוק גם לבטל את ייעודם של הכספים למטרות רווחה ולעשות זאת תוך רטוריקה מסיתה וגזענית שצובעת קבוצה שלמה באוכלוסיה כאלימה ופושעת. מיותר לציין, שדברי ההסבר המסיתים של הצעת החוק אינם מגובים בנתונים של המשטרה.

איפה זה עומד: הצעת החוק אושרה בקריאה טרומית ב-6.3.2023 בתמיכת הממשלה. סוכם שקידומה ייעצר ובמקומה תקודם הצעה ממשלתית דומה.Comments


bottom of page