top of page

משטרה
ואכיפת החוק

מערכת המשפט, מערכת החינוך, חופש הביטוי, חופש המחאה, ערבים,
פלסטינים, מבקשי מקלט, נשים, חופש הדת, כלי תקשורת:

המתקפה על

הדמוקרטיה

בישראל

Join the
Program

פגיעה בעצמאות מערכת המשפט

פגיעה
במערכת החינוך

פגיעה
בחברה הערבית

הכיבוש
וזכויות הפלסטינים בשטחים

פגיעה באיכות השלטון ובמנהל תקין 

פגיעה בחופש הדת 

פגיעה
בזכויות נשים

להרחבה על הנושאים השונים לחצו על הקישורים בהמשך

צמצום חופש הביטוי והמחאה

המתקפה על הדמוקרטיה בישראל

הכנסת ה-25 והממשלה ה-37 – מעקב יוזמות שפוגעות בזכויות האדם ובדמוקרטיה

אוגוסט 2023

מאז שהחלו לפעול הכנסת ה-25 הממשלה ה-37 עוקבת המדינה כולה, ואולי גם העולם כולו, אחר קידומן של יוזמות אנטי דמוקרטיות רבות, שפוגעות בדמוקרטיה ובזכויות האדם בישראל. הממשלה שמה בראש סדר העדיפות שלה את "הרפורמה המשפטית" שהיא מובילה. מדובר למעשה בהפיכה משטרית, והיא קודמה במלוא המרץ מתחילת כהונתה של הממשלה, למרות המחאה הנרחבת נגדה שהתעוררה ברחבי הארץ.

במקביל מקדמת הממשלה שלל יוזמות נוספות שהן חלק מהאג'נדה הכללית שלה, ושיש להן השלכות מרחיקות לכת ומשמעותיות על זכויות האדם ועל הדמוקרטיה. יוזמות אלה זוכות לפחות תשומת לב ציבורית אבל הן מקודמות במהירות ובנחישות. באופן רשמי הן אינן חלק מה"רפורמה" אבל למעשה הן חלק בלתי נפרד מההפיכה המשטרית, שכן הן עתידות לשנות את פניה של המדינה ולפגוע בזכויות האדם ובדמוקרטיה. על כן חשוב לשים לב גם אליהן ולהבין את התמונה המלאה של המתקפה על הדמוקרטיה ועל זכויות האדם.

להלן פירוט, לפי תחומים, שמנסה לשקף תמונה רחבה ככל האפשר של שלל היוזמות האנטי-דמוקרטיות שהממשלה והכנסת קידמו ומקדמות. נדגיש שאלה הן רק היוזמות שמקודמות בפועל – מלבדן יש עוד יוזמות והצעות מסוכנות רבות (בין אם בהסכמים הקואליציוניים, הצעות חוק שטרם קודמו והצהרות של פוליטיקאים) שעדיין לא הגיעו לשלב מעשי.

 

 

המסמך המלא - גרסת pdf נגישה ועדכונים קודמים:

אוגוסט 2023

יולי 2023

אפריל 2023

bottom of page