top of page

ההפיכה המשטרית: הסרת איזונים ובלמים ומתן כוח בלתי מוגבל לרשות המבצעת

--- מסמך מתעדכן ---


מבנה הממשל בישראל (בין היתר – היעדר חוקה, כאשר התחליף הוא חוקי יסוד שניתן לשנות בקלות; היעדר הפרדה בין הרשות המחוקקת והמבצעת; ועוד) מציב את בית המשפט העליון כגורם המרכזי שיכול לאזן את מדיניות הממשלה ולפקח עליה. לצידו יש חשיבות רבה למערכת ייעוץ משפטי עצמאית ומקצועית – היועצ.ת המשפטי.ת לממשלה והיועצים המשפטיים במשרדי הממשלה.


עם כניסתה של הממשלה ה-37 לתפקידה היא החלה בצונאמי של יוזמות חקיקה שמטרתן להסיר את האיזונים והבלמים שמציבים גבולות ליכולתה של הרשות המבצעת לפעול, ובפרט – להגביל את עצמאותו ואת יכולת הפיקוח של בית המשפט העליון. את המהלך מובילים עבור הממשלה שר המשפטים יריב לוין, שהכריז בערב ה-4.1.2023 על מהפכה משפטית, ויו"ר ועדת חוקה ח"כ שמחה רוטמן. הממשלה משתמשת בעיקר בהצעות חוק פרטיות ולא בהצעות חוק ממשלתיות, שעוברות קודם דרך הייעוץ המשפטי של משרד המשפטים, ככל הנראה כדי לקצר את הזמן שייקח הליך החקיקה.


ערעורה של מערכת המשפט מתוכנן להיעשות בשלבים, באמצעות כמה שכבות של חקיקה. לכל רכיב כשלעצמו תהיה השפעה הרסנית. ביחד, הם מאיימים לשנות באופן דרמטי את פניה של מערכת המשפט ואת שיטת המשטר בישראל: מהפרדת רשויות ואיזונים ובלמים – לחיסול העצמאות של בתי המשפט ולשלטון ללא מצרים; משופטים מקצועיים לשופטים מטעם; ומשלטון שחייב להציג הצדקות למעשיו – לשלטון שמותר לו לנהוג בשרירות ובקפריזיות. הכל תחת מעטה כזב של "בעיית משילות". הקורבנות העיקריים של המהלך יהיו הדמוקרטיה בישראל וזכויות האדם של כולנו.


במסמך זה מובאים בקצרה ההצעות והיוזמות לערעור מערכת המשפט, וניתוח של הסכנה שהן מציבות לזכויות האדם ולדמוקרטיה. לרקע קצר על משמעותם של חוקי היסוד, ראו בסוף המסמך.שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים

המצב כיום:

ההצעה של הממשלה:

משמעות ההצעה והסכנה לדמוקרטיה ולזכויות האדם:

מסמכים:

איפה זה עומד:ביטול הביקורת השיפוטית על חוקי יסוד

המצב כיום:

ההצעה של שר המשפטים לוין ושל ח"כ רוטמן:

משמעות ההצעה והסכנה לדמוקרטיה ולזכויות האדם:

מסמכים:

איפה זה עומד:

קריאה ראשונה

צמצום הביקורת השיפוטית על חקיקה רגילה

המצב כיום:

ההצעה של ח"כ רוטמן:

משמעות ההצעה והסכנה לדמוקרטיה ולזכויות האדם:

מסמכים:

איפה זה עומד:

קריאה ראשונה

פסקת ההתגברות

המצב כיום:

ההצעה של השר לוין:

משמעות ההצעה והסכנה לדמוקרטיה ולזכויות האדם:

איפה זה עומד:

מסמכים:

קריאה ראשונה

ביטול עילת הסבירות

המצב כיום:

ההצעה של השר לוין:

משמעות ההצעה והסכנה לדמוקרטיה ולזכויות האדם:

איפה זה עומד:

מסמכים:


מינוי יועצים משפטיים במשרדי הממשלה

המצב כיום:

ההצעה של השר לוין:

משמעות ההצעה והסכנה לדמוקרטיה ולזכויות האדם:

איפה זה עומד:


שימוע ציבורי לשופטים

המצב כיום:

ההצעה של השר לוין:

משמעות ההצעה והסכנה לדמוקרטיה ולזכויות האדם:

איפה זה עומד:

קריאה ראשונה

מינוי נשיא בית המשפט העליון

המצב כיום:

ההצעה של השר לוין:

משמעות ההצעה והסכנה לדמוקרטיה ולזכויות האדם:

איפה זה עומד:


שינוי באופן חקיקתם של חוקי יסוד

המצב כיום:

ההצעה המסתמנת של הממשלה:

משמעות ההצעה והסכנה לדמוקרטיה ולזכויות האדם:

איפה זה עומד:


ביטול חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

המצב כיום:

ההצעה המסתמנת של הממשלה:

משמעות ההצעה והסכנה לדמוקרטיה ולזכויות האדם:

איפה זה עומד:


צמצום זכות העמידה בבג"ץ

המצב כיום:

ההצעה המסתמנת של הממשלה:

משמעות ההצעה והסכנה לדמוקרטיה ולזכויות האדם:

איפה זה עומד:


פיצול תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה ושינוי מעמד הייעוץ המשפטי לממשלה

המצב כיום:

ההצעה המסתמנת של הממשלה:

משמעות ההצעה והסכנה לדמוקרטיה ולזכויות האדם:

איפה זה עומד:רקע

על חוקי היסוד

Comments


bottom of page