top of page

עיכוב נוסעים בכניסה לתחנות הרכבת בשל לבוש או נשיאת תכנים פוליטיים

ב-11.1.2023 עתרה האגודה לזכויות האזרח לבג"ץ בדרישה להורות למשרד התחבורה להנחות את רכבת ישראל להפסיק באופן מיידי לעכב נוסעים בכניסה לתחנות הרכבת או למנוע מהם להשתמש בשירותי הרכבת, בשל לבוש או נשיאת תכנים פוליטיים או תכנים שנויים במחלוקת, או בשל נשיאת חומרי הפגנה מכל סוג שהוא.


העתירה הוגשה בעקבות שורה של מקרים שבהם מנעו מאבטחי הרכבת את כניסתם של נוסעים לתחנה בשל לבישת חולצות עם כיתובים פוליטיים או נשיאת שלטי הפגנה ומחאה, בטענה שהדבר עלול לגרום לפרובוקציות. בתגובה לפניות של האגודה השיב משרד התחבורה כי לעמדתו הרכבת אינה רשאית לפגוע בחופש הביטוי ולמנוע נסיעה בשל ביטויים פוליטיים ומחאתיים, למעט במקרי קיצון מובהקים של גזענות או הסתה לגזענות או לאלימות. למרות זאת, רכבת ישראל המשיכה בפועל בהתנהלותה הלא חוקית, ואף הצהירה בתגובה לתקשורת כי לא ניתן להפגין או להיכנס לתחנות הרכבת עם אמצעי וחומרי הפגנה מכל סוג שהוא.


בעתירה נטען כי מדיניות הרכבת אסורה על פי חוק איסור הפליה, האוסר על הפליה בכניסה למקום ציבורי או במתן שירות במקום ציבורי, בין היתר, מחמת השקפה או השתייכות מפלגתית, וכי הרכבת אינה מוסמכת כלל לאסור כניסת נוסעים לתחנות בשל ביטויים פוליטיים. עוד נטען כי עיכובים, איסורים והפליה על ידי רשויות ציבוריות בשל הבעת דעות פוליטיות חותרים באופן ברור תחת עקרון חופש הביטוי, הנמצא בליבת הדמוקרטיה.


לאחר הגשת העתירה פרסמה הרכבת הנחיות שמגבילות לבוש במקרים מסוימים, ומורות למאבטחים למנוע הפגנות בתחנות והנפה של שלטים. ב-4.9.2023 הודיעה הרכבת לבית המשפט שחדלה ליישם הנחיות אלה סמוך לאחר שפורסמו, וכי עתה גם ביטלה אותן והסירה אותן מאתר האינטרנט שלה. הרכבת הודיעה שהיא מקבלת עליה את הקווים המנחים שקבעה היועצת המשפטית לממשלה בעניין מימוש חופש הביטוי וההפגנה במרחב הציבורי. לפיכך ביקשנו למחוק את העתירה.בג"ץ 342/23 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

עו"ד: רעות שאער, עודד פלר


העתירה

פניית העותרים למשרד התחבורה ולרכבת, 10.2.2023

תגובה מקדמית מטעם משרד התחבורה, פברואר 2023

תגובה מקדמית מטעם הרכבת, מרץ 2023

תגובה מטעם העותרת, מרץ 2023

בקשה למחיקת העתירה מטעם הרכבת, 4.9.2023

בקשה למחיקת העתירה מטעם העותרת, 4.9.2023

פסק הדין (מחיקת העתירה), 12.9.2023קישורים:

אודי עציון, רכבת ישראל הודיעה: בוטלו ההנחיות שמגבילות צורת לבוש ואוסרות על הפגנות, וואלה, 5.9.2023

רועי רובינשטיין וחיים גולדיטש, שוב: מפגינים עוכבו בכניסה לתחנת רכבת, בהם הטייס וחוקר השואה אמיר השכל, 10.2.2023, ynet

רועי רובינשטיין, איסור כניסה לתחנה בגלל חולצה עם מסר פוליטי? עתירה לבג"ץ נגד הרכבת, 11.1.2023, ynetהעתירה נכתבה בסיוע רכזת השטח וחופש המחאה סיון תהל


bottom of page