top of page

עיכוב בלתי חוקי של הסעת מפגינים על ידי המשטרה


שלט - לא להפיכה המשטרית
ההפגנה בתל אביב, 21.1.2023. צילום: טל דהן, ACRI

ב-21.1.2023 עצר בצומת שפרעם אוטובוס פרטי, שהסיע מפגינים להפגנה שנערכה באותו ערב בתל אביב, לצורך העלאת נוסעים שהמתינו להסעה. שוטר לבוש מדים, שהמתין בתחנת האוטובוס, עלה על האוטובוס יחד עם המפגינים ומנע ממנו להמשיך בנסיעה. הוא פנה למארגנת ההסעה ודרש לדעת כמה נוסעים נמצאים על האוטובוס, וכן דרש לדעת האם מדובר ב"אוכלוסייה מעורבת" (ערבים ויהודים) או ב"יהודים בלבד". השוטר סירב להסביר את מעשיו ואת ההצדקה לעיכוב האוטובוס ולתשאול הנוסעים, ואף הגיב בתוקפנות כלפי נוסעים שדרשו להבין את הסיבה למעשיו.


בעקבות המקרה פנינו למפכ"ל המשטרה ולייעוץ המשפטי של המשטרה. בפנייה טענו מנהלת פניות הציבור עו"ד רעות שאער ורכזת השטח וחופש המחאה סיון תהל כי התנהלות השוטר היתה שלא בסמכות, וכי לא היה כל בסיס חוקי לעיכוב האוטובוס, לדרישה מהנהג וממארגנת ההסעה להזדהות ולתשאול הנוסעים באשר להשתייכותם הלאומית. עוד נטען כי עצם ההמתנה של השוטר לאוטובוס משקפת מעקב פסול של המשטרה אחר מעשיהם ותנועותיהם של אזרחים המממשים את זכות היסוד שלהם להפגין, וכי התנהלות זו מייצרת אפקט מצנן כלפי ציבור המפגינים בכלל, ומפגינים ערבים בפרט.


דרשנו להבהיר מכוח אילו הוראות ונהלים התקבלה ההחלטה לעכב את האוטובוס, לחקור את האירוע ולנקוט פעולה במישור המשמעתי, להבהיר מה נעשה עם המידע שנאסף, ולהנחות את השוטרים שאין בסמכותם לעכב מפגינות ומפגינים או לדרוש מהם פרטים מזהים בהיעדר עילה חוקית לכך.


בתשובת המשטרה נענינו כי האירוע נבדק וכי חלה אי הבנה מצד השוטר. ההנחיות חודדו, והובהר לשוטרים שאין להם סמכות לתשאל אזרחים ללא עילה.
Comments


bottom of page