top of page

לקבוע מפורשות בנוהל: אסור להחזיק קטינים במעצר לפני גירוש


אילוסטרציה
© Danee79 Dreamstime.com

בחודשים האחרונים, מנובמבר 2022, חזרה רשות האוכלוסין וההגירה לעצור ולגרש משפחות של מהגרי עבודה, כולל קטינים. כך למשל נעצר תלמיד בן 8 בבית ספרו באמצע יום לימודים, ובמקרה אחר עצרו פקחי הרשות מהגרת ברחוב, נכנסו עימה לגני הילדים של בנותיה הפעוטות (בנות שנה וחצי ושלוש וחצי) ועצרו אותן לעיני הילדים האחרים.


ב-20.2.2023 פנינו למ"מ שר הפנים, יחד עם המוקד לפליטים ולמהגרים והיא"ס, ודרשנו ממנו להורות לרשות האוכלוסין וההגירה לחדול ממעצרי קטינים, ולתקן את נהליה בהתאם. כתבנו כי התנהלות הרשות פוגעת בזכויות הקטינים וחותרת תחת ההגנות שמקנה להם הדין, וכי השלכותיה על בריאותם הנפשית והפיזית של ילדים ובני נוער, ועל התפתחותם התקינה, היא הרסנית.


את הפנייה כתבו עורכי הדין מיכל שוורץ מהמוקד לפליטים ולמהגרים, טל חסין מהאגודה לזכויות האזרח ונמרוד אביגאל מהיא"ס ישראל. הם הסבירו כי הליכי הרחקה והחזקה במשמורת (מעצר לפני גירוש) של קטינים או בני משפחותיהם מחייבים הסדרה מיוחדת, ובראש וראשונה מחייבים הקפדה על עיקרון טובת הילד. בהתאם, ביקשנו להטמיע הנוהל הרלבנטי מספר שינויים, ובהם:

  • לעגן מפורשות בנוהל שאסור להחזיק קטינים במשמורת.

  • לעגן את החובה לשקול את טובת הילד כשיקול ראשון במעלה בכל החלטה הנוגעת לו.

  • להסדיר את זכות השימוע וזכות ההשתתפות של הקטינים בהליכים הנוגעים להם, ולקבוע שכל קטין המסוגל לחוות דעה משלו יישמע בפני איש טיפול בלתי תלוי ובעל הכשרה והסמכה מיוחדת, בסביבה מותאמת לגילו ולצרכיו שבה הוא חש בטוח ומוגן ויוכל להביע את עמדתו בחופשיות.

  • לקבוע שאיש הטיפול יערוך דוח סוציאלי בנוגע למשפחה בדגש על ילדיה, ויעביר דוח זה יחד עם המלצתו לממונה ביקורת הגבולות ולבעל הסמכות להוציא צו הרחקה.

  • לקבוע ששימוע לפני החלטה על גירוש המערבת קטינים ייערך במועד שיאפשר למשפחה היערכות סבירה לשימוע, לרבות הסדרת ייצוג משפטי ואיסוף מסמכים רלוונטיים.

Comments


bottom of page