top of page

משמר לאומי תחת השר לביטחון לאומי - חציית קו אדום


אסור לתת לשר מיליציות פרטיות!

היום (28.3.2023) פנינו ליועצת המשפטית לממשלה בעקבות הסיכום שהושג בין השר לביטחון לאומי לראש הממשלה בעניין הקמת משמר לאומי תחת השר לביטחון לאומי. אמנם פרטים רבים עדיין לא ברורים באשר להרכב, לסמכויות ולמבנה הכוח שיוקם, אולם עצם הכוונה להקים כוח חמוש שיוכפף לשר לביטחון לאומי בנפרד מהמשטרה משקף קו אדום ופסול מיסודו.


בפנייה טוענת עו"ד אן סוצ'יו כי משטרה הכפופה לגורם פוליטי מערערת את אחד מהיסודות של מבנה הדמוקרטיה הישראלית ומהווה סכנה ממשית לזכויות האדם . המשטרה, כמי שמחזיקה במונופול על הפעלת הכוח כלפי אזרחים ואחראית על אכיפת החוק, חייבת לפעול באופן נייטרלי ומקצועי לחלוטין במנותק משיקולים פוליטיים או הטיות.


נוסף על כך, על פי הצהרות השר בן גביר המשמר הלאומי צפוי לפעול בעיקר כלפי החברה הערבית, דבר שייצור שתי מערכות שיטור במדינה: משטרה כחולה לאזרחים היהודים ומשמר לאומי בעל סממנים צבאיים לאזרחים הערבים. צעד זה משקף יחס מפלה ומתייג כלפי החברה הערבית והוא צפוי להסלים את המצב ולדרדר עוד יותר את אמון הציבור הערבי במשטרה.


עוד טענו כי אין לאפשר למתנדבים – מוכשרים ככל שיהיו - לקחת חלק בפעילות שיטור שמאופיינת בהפעלת כוח ניכר ובחיכוך אלים ושיש לה פוטנציאל גבוה ביותר לפגיעה בזכויות אדם. פעילות מסוג זה צריכה להתבצע אך ורק על ידי כוח משטרתי מיומן שהוכשר לכך ושפועל באופן קבוע.
bottom of page