top of page

תנאי סף בוועדת החריגים בעניין זכאות לדיור ציבורי

ועדות החריגים במשרד הבינוי והשיכון הן ערוץ מרכזי להכרה בזכאות לדיור ציבורי. הן דנות בכל המקרים שבהם הפונה אינו עומד בתנאים הרגילים לקבלת דירה בדיור הציבורי, ומאשרות חלק ניכר מהבקשות. עד אוגוסט 2022 היו הוועדות דנות בכל בקשה על פי נסיבותיה, אולם אז שינה משרד הבינוי והשיכון את הנהלים, וקבע תנאי סף להגשת בקשות לוועדה: המבקש או בן משפחתו צריך להיות בעל נכות רפואית צמיתה (קבועה). המשמעות היא שמי שאין להם או לבני משפחתם נכות יציבה לא יכולים לפנות לוועדת החריגים לשם הכרה בזכאות לדיור ציבורי. אם יגישו בקשה, היא תידחה על הסף ללא דיון.


ב-13.12.2022 הגשנו עתירה בעניין לבית המשפט המחוזי בירושלים, וביקשנו שיורה למשרד הבינוי והשיכון לבטל את תנאי הסף. טענו כי המדיניות החדשה של המשרד פוגעת בזכות לדיור ובזכות לשוויון של אנשים במצבי חיים קשים ביותר, המבקשים להישמע בפני הוועדה. טענו שנכות צמיתה יכולה להוות שוני רלוונטי שמצדיק תיעדוף של אדם על פני זכאים אחרים שנסיבותיהם האחרות דומות, אך לא יכולה להיות שיקול רלוונטי לעצם האפשרות לפנות לוועדת החריגים. כאשר הנכות היא קריטריון סף, מבחינים בין מבקשים שונים במצבים קשים אך ורק על פי הנכות, תוך שלילת כל יתר השיקולים ונסיבות החיים, לרבות חומרת העוני, מצב של דרות רחוב, הגבלות כלכליות, גודל המשפחה, מקרים של אלימות והתעללות שהותירו חלק מבני משפחה ללא קורת גג, נסיבות רפואיות ונפשיות שאינן עולות כדי נכות קבועה וכו'. כל אלה ואחרים אינם יכולים כלל להישמע בפני הוועדה ולהיבחן על ידה, שכן האדם אינו יכול להגיש בקשה לוועדה.


ב-14.5.2023 דחה בית המשפט את העתירה, וקבע שאין עילה להתערבותו במדיניות משרד הבינוי והשיכון.


ב-13.7.2023 הגשנו ערעור על פסק הדין. הסיוע המשפטי במשרד המשפטים ועמותת רוח נשית לסיוע לנשים נפגעות אלימות הגישו, כל אחד בנפרד, בקשות להצטרף כידידי בית המשפט ולתמוך בעמדתנו.עת"ם 28198-12-22 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הבינוי והשיכון, עע"מ 5345/23 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הבינוי והשיכון

עו"ד: רעות שאער


עת"ם 28198-12-22

פסק הדין, 14.5.2023


עע"מ 5345/23

ערעור, יולי 2023
העתירה נכתבה בסיוע המתמחה אופק אזולאי


Comentários


bottom of page