top of page

להפסיק את השימוש ברוגלות על ידי המשטרה והשב"כ

האגודה לזכויות האזרח והקליניקה לפרטיות באוניברסיטת תל אביב עתרו לבג"ץ ב-5.9.2023 בבקשה להורות למדינה להפסיק את השימוש של המשטרה והשב"כ ברוגלות מכוח חוק האזנות סתר.


רוגלה היא תוכנת ריגול המותקנת באופן סמוי במחשב או בטלפון הנייד של אדם ומאפשרת למפעיל הרוגלה גישה למערכת ולנתונים השמורים בה. שימוש ברוגלה מאפשר בין היתר קליטה בזמן אמת של שיחות קוליות והתכתבויות, חיפוש בכל החומר האגור במכשיר, גישה למידע הנמצא ביישומונים שעל המכשיר (כגון חשבונות בנק, תיק רפואי, אתרי היכרויות) וכן שליטה במכשיר בזמן אמת, לרבות הוספה או מחיקה של תכנים. הניסיון בעולם מצביע על כך שהן עלולות לשמש לצרכים פוליטיים ולפגיעה במתנגדי משטר.


רוגלות פוגעות אנושות בזכויות אדם, לרבות בזכות לפרטיות, לחירות ולהליך הוגן, והיקף הפלישה לפרטיות במסגרת השימוש בהן חורג בכל היבט מהאזנת סתר רגילה. לפיכך טוענים הארגונים העותרים כי השימוש בה אינו יכול להיעשות ללא הסמכה מפורשת בחקיקה, ולהתבסס על פרשנות מרחיבה לחוק האזנות סתר, שנחקק פני עשרות שנים, או על נהלים פנימיים של המשטרה והשב"כ. הדיון אם יש לאפשר לגורמי האכיפה לעשות שימוש ברוגלות הוא דיון ערכי, אידיאולוגי, פוליטי ומקצועי-טכנולוגי והוא צריך להתקיים בבית הנבחרים, לאחר דיון ציבורי ממושך ופומבי.בג"ץ 6604/23 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' מפכ"ל משטרת ישראל

עו"ד: גיל גן-מור (האגודה לזכויות האזרח), נועה דיאמונד (הקליניקה לפרטיות באוניברסיטת תל אביב)
העתירה נכתבה בסיוע הסטודנטים רימון וייס ועודד אפראימוב והמתמחה הילה שרון


Kommentare


bottom of page