top of page

ביטול אישור לאירוע בשל חשש להפרת הסדר הציבורי

ב-6.10.2023 הגשנו לבית המשפט העליון בקשה להצטרף כ"ידידי בית המשפט" לדיון בערעור של עמותת "ראש יהודי" נגד עיריית תל אביב. העירייה ביטלה את האישור שנתנה לעמותה לקיים בכיכר דיזנגוף תהלוכת שמחת תורה והקפות שניות לאחר שבאירוע קודם, בערב יום כיפור, "ראש יהודי" השתמשה באמצעים פיזיים להפרדה מגדרית. עוד טענה העירייה כי כמו באירוע הקודם, קיים חשש ממשי שאירוע ההקפות יביא להתלקחות ולהפרת הסדר הציבורי.


האגודה ביקשה להצטרף לדיון בשל ההשלכות העקרוניות של הערעור באשר להיקף סמכותה של רשות מקומית לאסדר אירועים במרחב הציבורי ולהתערב בחופש הביטוי והמחאה. אם הערעור יידחה, ויתאפשר היום לעיריית תל אביב לאסור על קיום האירוע בטיעון של חשש להפרת הסדר הציבורי, מחר תוכל כל רשות מקומית להשתמש בטענה זו כדי לאסור על קיום אירועים בנושאים שבהם יש מחלוקת ציבורית ושאינם עולים בקנה אחד עם השקפתם של ראשיה. כך למשל תוכל רשות מקומית לאסור על קיום הפגנות נגד ההפיכה המשטרית, על שירת נשים, על מצעדי גאווה או על אירועי מחאה נגד האלימות בחברה הערבית.


בבקשה תמכנו בעמדת העירייה באשר להפרדה המגדרית. ציינו כי התנהלותה של "ראש יהודי" בהקשר זה מבישה ומעוררת סלידה, וכי לכל רשות מקומית יש סמכות – ואף חובה – לאסור הצבת מכשולים שמיועדים להפרדה מגדרית ולהדרת נשים, וככל שהוצבו – להסירם. לצד זאת טענו שלרשות מקומית אין סמכות לאסור על קיום אירועים במרחב הציבורי בשל החשש מהפרות סדר. טענו כי רשות מקומית עוסקת בתחום הסדר הציבורי בהיבטים מסוימים, כגון הסרת מכשולים, פינוי אשפה, מניעת לכלוך, הסדרת החנייה ועוד, ולא במשטור הביטויים במרחב המוניציפלי. טענו שלעירייה אין לה סמכות לאשר, למנוע או לקבוע תנאים לאירועים שבני אדם רשאים לקיים במרחב הציבורי – אירועי מחאה, אירועים פוליטיים, אירועים דתיים וכו'. כל אדם, כל חבר בני אדם, רשאים, ככלל, לפעול במרחב הציבורי ללא צורך באישורה של הרשות המקומית ולממש בו ביטויים שונים, גם אם המסר אינו מוסכם או מקובל על הרשות. אם עולה חשש לעימותים, לחיכוכים או להפרות סדר בגין ביטוי של אדם או קבוצה – זהו עניינה של המשטרה ולא של הרשות המקומית.


בית המשפט קיבל את בקשתנו להצטרף לדיון.


עע"ם 7390/23 עמותת "ראש יהודי" נ' עיריית תל אביב-יפו

בקשה להצטרף כידיד בית המשפט. עו"ד: עודד פלר


החלטה (קבלת הבקשה), 6.10.2023שאלות ותשובות

מדוע האגודה לזכויות האזרח ביקשה להצטרף לדיון בערעור של ארגון "ראש יהודי"?

מהי עמדתנו בערעור?

מהן סמכויותיה של רשות מקומית בהקשר של אירועים במרחב הציבורי?

מה עלול לקרות אם הערעור של "ראש יהודי" יידחה?Comments


bottom of page